Menu Zamknij

adwokat Lublin Magdalena Budzińska

Adwokat Lublin

Adwokat Magdalena Budzińska została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie po odbyciu aplikacji adwokackiej oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego. Kancelaria adwokat Magdaleny Budzińskiej świadczy pomoc prawną na terenie Lublina i województwa lubelskiego dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych z zakresu:

  • prawa cywilnego (m.in. sprawy o zapłatę, o naruszenie dóbr osobistych, o odszkodowanie, zadośćuczynienie)
  • prawa rodzinnego ( m.in. sprawy o rozwód, separację, kontakty, władzę rodzicielską, alimenty, zaspokajanie potrzeb rodziny)
  • prawa pracy (m.i.n. sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie)
  • prawa gospodarczego (m.in. sprawy z zakresu prawa spółek handlowych)
  • prawa karnego (reprezentowanie Klientów na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego)
  • prawa administracyjnego (reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi)

W ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej reprezentujemy Klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi. Sporządzamy pisma procesowe, w tym pozwy, wnioski oraz środki zaskarżenia. Oferujemy formę świadczenia pomocy prawnej dostosowaną do potrzeb Klienta. Siedziba Kancelarii znajduje się w Lublinie. Po uprzednim kontakcie telefonicznym, istnieje możliwość umówienia się na spotkanie poza godzinami otwarcia kancelarii.

Zapraszam do kontaktu

Magdalena Budzińska (adwokat z Lublina)

Postępowanie w sprawie o zapłatę sprowadza się do żądania zasądzenia danej kwoty pieniężnej. Prawomocny wyrok bądź nakaz zapłaty stanie się wówczas podstawą do wszczęcia egzekucji, w toku której komornik będzie podejmował czynności zmierzające do odzyskania naszych pieniędzy. Nastąpi to wówczas kiedy pomimo uprawomocnienia się wyroku/ nakazu zapłaty, dłużnik nadal dobrowolnie nie spełni świadczenia. Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia kilka trybów, w których może toczyć się postępowanie. W niektórych sytuacjach zobligowani jesteśmy do złożenia pozwu na urzędowym formularzu. Zainicjowanie postępowania w prawidłowy sposób wymaga doświadczenia oraz wiedzy. Pozwanie nieodpowiedniego podmiotu, np. osoby fizycznej zamiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może skutkować obciążeniem nas wysokimi kosztami procesu. Nieznajomość prawa szkodzi, stąd celowym staje się zasięgnięcie porady specjalisty. Należy pamiętać o tym, że pozew powinien zostać złożony do odpowiedniego sądu. Charakter naszego żądania oraz jego wysokość wyznacza sąd właściwy do rozpoznania naszej sprawy. Niezbędnym jest również wniesienie stosownej opłaty bądź złożenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

Celem zainicjowania postępowania w sprawie o rozwód jest rozwiązanie małżeństwa stron. Sąd orzeka który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, przez co należy rozumieć zerwanie łączących niegdyś strony więzi fizycznej, gospodarczej oraz duchowej. Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd w toku postępowania zobowiązany jest ustalić czy wskutek orzeczenia rozwodu nie ucierpi ich dobro. Niezbędnym staje się wówczas złożenie stosownego wniosku dowodowego. Sąd orzeka w jakiej wysokości każdy z małżonków zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron a także o kontaktach. Nadto w sytuacji wystąpienia z odpowiednim żądaniem, istnieje możliwość zasądzenia na rzecz jednego z małżonków alimentów. Następuje to wówczas kiedy wskutek rozwodu jedna ze stron nie zostaje uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia, jednocześnie znajdując się w niedostatku a także wtedy gdy jeden z małżonków zostaje uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, zaś wskutek rozwodu następuje znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej drugiego małżonka. Inicjując postępowanie należy pamiętać o wniesieniu stosownej opłaty od pozwu, przy czym możliwym jest złożenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, kiedy strona wykaże, że nie jest w stanie ich ponieść. Rolą adwokata jest wniesienie pozwu, który spełnia wymogi formalne określone m.in. w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Należy pamiętać o tym, że dobra osobiste takie jak w szczególności zdrowie, wolność, nazwisko, wizerunek, twórczość artystyczna, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Ten, czyjego dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. To na pozwanym spoczywa ciężar dowodu w tym zakresie, winien on wykazać, że podejmowane przez niego czynności nie nosiły cech bezprawności. Następuje to poprzez złożenie stosownych wniosków dowodowych. W postępowaniu cywilnym niezwykle istotną kwestią  jest podjęcie polemiki z okolicznościami przytoczonymi przez drugą sytuację. Sąd bowiem może uznać dane fakty za przyznane, jeżeli nie wypowiemy się co do twierdzeń strony przeciwnej. W sytuacji kiedy doszło do naruszenia naszych dóbr osobistych, mamy prawo żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd wówczas będzie rozstrzygał nie tylko o tym czy doszło do naruszenia dóbr osobistych, ale również co do zasadności zgłoszonego przez nas żądania o zasądzenie wskazanej kwoty pieniężnej. Składając pozew należy pamiętać o uiszczeniu stosownej opłaty, bądź złożeniu wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie. W przeciwnym bowiem razie sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych pisma inicjującego postępowanie. Należy pamiętać o tym, że zamieszczanie nieprawdziwych informacji w sieci może skutkować wytoczeniem powództwa o naruszenie dóbr osobistych. Osoba, która narusza nasze dobre imię, narażając nas na utratę klientów, bądź poniżenie w opinii publicznej, ponosi odpowiedzialność zarówno na drodze postępowania cywilnego jak i karnego, o czym poniżej.

Zniesławienie i zniewaga to  przestępstwa ścigane w trybie oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że osoba pokrzywdzona może samodzielnie zainicjować postępowanie karne, składając prywatny akt oskarżenia, od którego należy uiścić stosowną opłatę. Jeżeli druga osoba bezpodstawnie nas znieważa, bądź zniesławia, nazywając „oszustem”, „złodziejem” etc., możemy dochodzić ochrony na drodze postępowania karnego. Podkreślenia wymaga to, że umieszczanie, z pozoru anonimowych wpisów w internecie, może skutkować wydaniem wyroku skazującego przez sąd orzekający w sprawie. Możliwym jest bowiem ustalenie danych osobowych sprawcy, który szkaluje nasze dobre imię. W toku postępowania możemy domagać się również usunięcia znieważających bądź zniesławiających nas wypowiedzi. Zwykle po wydaniu wyroku skazującego, kolejnym etapem jest wytoczenie powództwa o naruszenie dóbr osobistych, celem uzyskania zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Istnieje również możliwość złożenia stosownego wniosku w postępowaniu karnym. Należy pamiętać o tym, że sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia wymaga wiedzy oraz doświadczenia. Nieznajomość prawa skutkować może wydaniem orzeczenia, które nie spełnia naszych oczekiwań.

Postępowanie sądowe poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze. Wraz z wydaniem  postanowienia o przedstawieniu zarzutów, bądź przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego, nabywamy status podejrzanego. Z kolei wniesienie aktu oskarżenia skutkuje tym, że stajemy się oskarżonymi. W toku postępowania przygotowawczego organy ścigania (m.in. prokuratura, policja) gromadzą materiał dowodowy celem wystąpienia z aktem oskarżenia do właściwego sądu. W sytuacji gdy przyznajemy się do popełnienia zarzucanego nam czynu, możemy   porozumieć się z organami ścigania, wówczas prokurator zamiast aktu oskarżenia, może wnieść wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie nam uzgodnionej kary. W tym przedmiocie proceduje sąd na posiedzeniu. Mamy również możliwość  poddania się dobrowolnie karze do czasu zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej. Należy pamiętać o tym, że przysługuję nam prawo do odmowy składania wyjaśnień, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu sądowym. Nie mamy obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Jako stronie postępowania przysługuje nam możliwość składania stosownych wniosków dowodowych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Inicjatywa dowodowa przed sądem orzekającym w drugiej instancji jest znacznie zawężona. W toku postępowania organ, do którego dyspozycji pozostajemy, może stosować wobec nas tzw. środki zapobiegawcze, tj. m.in. tymczasowe aresztowanie,  poręczenie majątkowe, dozór policji. Ma to na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, bądź wyjątkowo, zapobieżenie popełnienia nowego przestępstwa. Następuje to w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W zależności od charakteru oraz wagi zarzucanych nam czynów, postępowanie karne może zakończyć się również umorzeniem, bądź warunkowym umorzeniem.

Czy można uniknąć odbycia kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym? W niektórych przypadkach jest to możliwe. Może to nastąpić wskutek odroczenia wykonania kary, bądź udzielenia przerwy w jej odbywaniu. Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary. Z kolei jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej sześć miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić go z odbycia reszty kary. Przy czym kara lub suma kar pozbawienia wolności nie może przekroczyć trzech lat. W sytuacji gdy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, zaś samo skazanie nie nastąpiło w warunkach recydywy wielokrotnej, sąd penitencjarny może udzielić mu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Należy jednak pamiętać, że w ramach postępowania wykonawczego może nastąpić również zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności, która uprzednio była orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Kodeks karny wymienia sytuacje, kiedy może to nastąpić oraz takie, kiedy zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności następuje obligatoryjnie.

Zapraszam do lektury prowadzonego przeze mnie PORADNIKA