Menu Zamknij

Przepadek pojazdu mechanicznego, nietrzeźwy kierowca

Od 14 marca 2024 r. wchodzi w życie regulacja prawna dot. możliwości orzekania przez sąd przepadku pojazdu mechanicznego którym to poruszał się nietrzeźwy kierowca.

W sytuacji wyczerpania znamion przestępstwa stypizowanego w przepisie art. 178a § 1 kk sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek w/w pojazdu gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekraczała 1,5 promila lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Ustawodawca jednocześnie wskazał, że sąd może odstąpić od orzekania przepadku jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Gdy sprawca wyczerpał swoim zachowaniem znamiona przestępstwa stypizowanego w przepisie art. 178a § 4 kk, tj. m.in. kiedy był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego niezależnie od tego jaka była zawartość alkoholu w organizmie sprawcy (przy uwzględnieniu tego, że był to stan nietrzeźwości, nie zaś stan po użyciu alkoholu). Sąd również może odstąpić od orzekania przepadku jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Więcej można przeczytać poniżej: https://adwokat-budzinska.pl/jazda-po-alkoholu-adwokat-lublin/ Podkreślenia wymaga to, że od 1 października 2023 r. przestępstwo stypizowane w przepisie art. 178a § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Sąd nadal ma możliwość orzeczenia w stosunku do sprawcy kary grzywny albo kary ograniczenia wolności, jednak ma to miejsce przy zastosowaniu przepisu art. 37a kk. Dlatego też z uwagi na zawiłość powyższej materii warto zasięgnąć porady prawnej u adwokata zajmującego się prawem karnym.

Co w sytuacji kiedy sprawca poruszał się pojazdem który nie stanowił jego wyłącznej własności? Wówczas sąd orzeknie przepadek równowartości w/w pojazdu. Ustawa stanowi, że za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu. Dlatego też wartość pojazdu wskazana w polisie ubezpieczeniowej z dniem 14 marca 2024 r. będzie stanowić dodatkowy materiał dowodowy w sprawie karnej na podstawie którego sąd dokona wyceny wartości poszczególnego pojazdu.

Ustawodawca wskazał jednocześnie, że przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dodatkowo przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

Tym samym z dniem 14 marca 2024 r. odpowiedzialność karna nietrzeźwych kierowców w opisanych powyżej przypadkach ulegnie znacznemu zaostrzeniu.