Menu Zamknij

Dozór elektroniczny do 1.5 roku

Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Sądem, do którego należy złożyć wniosek, jest sąd penitencjarny, tj. właściwy sąd okręgowy. Sąd Okręgowy w Lublinie rozpoznaje wnioski o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek nie podlega opłacie. Sąd może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli orzeczona wobec niego kara nie przekracza jednego roku i sześciu miesięcy, tj. półtora roku. Nadto musi być to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu, zaś osoby pełnoletnie wspólnie z nim zamieszkujące powinny wyrazić zgodę na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru. Z możliwości odbywania kary w tym systemie dozoru elektronicznego są wyłączone osoby skazane w warunkach recydywy z art. 64 § 2 k.k. oraz osoby odbywające karę aresztu orzeczoną za popełnienie wykroczenia.

Zgoda na wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Kara pozbawienia wolności może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Wraz z wnioskiem należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary. Wniosek podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym. Jego złożenie ma na celu umożliwienie skazanemu pozostawanie na wolności do momentu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Warto skonsultować się z adwokatem, który w odpowiedni sposób sporządzi oba wnioski.

Uzasadnienie dla wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego do 1.5 roku

Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy odpowiednio uzasadnić. Na postanowienie wydane wskutek zainicjowania w/w postępowania przysługuje zażalenie. Karę uznaje się za wykonaną z dniem zakończenia wykonywania dozoru. W trakcie odbywania kary istnieje możliwość złożenia wniosku o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Może to nastąpić po odbyciu co najmniej połowy kary pozbawienia wolności. Skazanego określonego w art. 64 § 1 k.k. można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary. Przy czym złożenie w/w wniosku należy przemyśleć, ponieważ w okresie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia. Tym samym jeżeli do końca odbywania kary pozostały 2 miesiące pozbawienia wolności, warto się zastanowić, czy składanie w/w wniosku jest dla skazanego korzystne.

Dozór elektroniczny i świadczenie pracy poza miejscem zamieszkania

Wskutek nowelizacji skazany może ubiegać się o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nawet wówczas gdy została mu wymierzona kara 1.5 roku pozbawienia wolności. Uprzednio było to możliwe wówczas gdy kara wynosiła 1 rok. W sytuacji wyrażenia zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przez Sąd Okręgowy w Lublinie można świadczyć pracę poza miejscem zamieszkania. W treści postanowienia sąd wskazuje, kiedy skazany może znajdować się poza lokalem mieszkalnym. W sytuacji, gdy prokurator przyłączy się do wniosku skazanego, orzeczenie jest od razu wykonalne. Dlatego warto zasięgnąć porady adwokata, który sprawnie i profesjonalnie pomoże Klientowi zainicjować przedmiotowe postępowanie.

Zmiany w dozorze elektronicznym od stycznia 2023

Od 2023 r. wprowadzono szereg zmian w instytucji dozoru elektronicznego. Przede wszystkim nadano nowe uprawienia tzw. komisji penitencjarnej która jest uprawniona do rozpoznawania wniosków o wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 4 miesiące w systemie dozoru elektronicznego. Komisja penitencjarna orzeka jedynie w stosunku do osób które rozpoczęły już odbywanie kary pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej.

Sąd penitencjarny nadal może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego m.in. jeżeli wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy. Dodatkowo o wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w/w systemie może ubiegać się skazany wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy.

Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może być złożony zarówno przed rozpoczęciem odbywania kary jak i już po umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym. Oczywiście skazany nadal musi spełnić szereg innych warunków, które przed zainicjowaniem postępowania, warto omówić z adwokatem.