Menu Zamknij

Adwokat Lublin: prawo rodzinne

Sprawy rodzinne to m.in. sprawy o alimenty, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, kontakty, władzę rodzicielską. Rozstrzygnięcia zawarte w wyroku rozwodowym dot. ww. kwestii mogą być w przyszłości zmieniane wskutek istotnych okoliczności. Wówczas należy wystąpić ze stosownym wnioskiem/pozwem przed właściwym sądem rejonowym. Nawet wówczas gdy rodzice dziecka nie zawarli związku małżeńskiego, możliwe jest uregulowanie ww. kwestii w drodze postępowania sądowego. Rolą adwokata rodzinnego w Lublinie jest sporządzenie pisma inicjującego postępowanie sądowe odpowiedniej treści.

Roszczenia dla małoletnich z tytułu prawa rodzinnego

W sytuacji, gdy ojciec dziecka neguje swoje ojcostwo, celowe pozostaje zainicjowanie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa. W tym samym postępowaniu matka dziecka może domagać się w jego imieniu alimentów oraz innych roszczeń.

Prawo rodzinne umożliwia występowanie z szeregiem roszczeń w imieniu małoletniego dziecka, które to nie jest w stanie reprezentować się samodzielnie. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wiąże się z tym, że obowiązek alimentacyjny rodzica wobec syna/córki wygasa. W tym celu należy zainicjować odrębne postępowanie sądowe o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego. Gdy dziecko kontynuuje naukę, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, zasadne jest dalsze pobieranie alimentów od rodzica.

W sytuacji, gdy potrzeby dziecka wzrastają zaś rodzic, z którym małoletni nie mieszka, ma wysokie zdolności zarobkowe, celowe pozostaje rozważenie zainicjowania w sądzie postępowania o podwyższenie alimentów. Rolą adwokata rodzinnego w Lublinie jest wówczas sporządzenie pozwu, w którym zawarte będą liczne wnioski dowodowe mające na celu wykazanie istotnej zmiany okoliczności przemawiającej za podwyższeniem wysokości alimentów.

Pomoc adwokata rodzinnego dla Klientów w Lublinie

Adwokat rodzinny w Lublinie powinien również poinformować Klienta o skutkach, które następują po zapadnięciu konkretnego rozstrzygnięcia. W sytuacji chociażby zmiany miejsca zamieszkania dziecka niezbędne jest uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica, który przejął obowiązek związany z wychowaniem i utrzymaniem dziecka.

Prawo rodzinne to nie tylko rozstrzygnięcia dot. małoletnich dzieci. Alimentów może dochodzić również małżonek od drugiego małżonka w trakcie trwania małżeństwa (tzw. zaspokajanie potrzeb rodziny), nawet wówczas gdy mieszkają oddzielnie, zaś ich dzieci są pełnoletnie.

FAQ

Właściwy sąd okręgowy rozwiązując małżeństwo stron co do zasady obligatoryjnie orzeka również o kwestiach dot. małoletnich dzieci, tj.:

  • miejscu zamieszkania
  • władzy rodzicielskiej
  • kontaktach
  • alimentach

Osoba fizyczna może mieć jedno miejsce zamieszkania, dlatego też sąd w wyroku rozwodowym orzeka o tym, że miejscem zamieszkania małoletniego będzie każdorazowe miejscy pobytu jednego z rodziców.

Podobnie sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu małżonkom, bądź jedynie jednemu, ograniczając jej wykonywanie drugiej stronie. Władza rodzicielska sprowadza się głównie do decydowania o kwestiach dot. małoletniego dziecka, tj. sposobie leczenia, wyborze placówki szkolnej, wyjazdach zagranicznych.

Sąd na zgodny wniosek stron może nie orzekać o kontaktach małoletniego dziecka z drugim rodzicem. Wówczas małżonkowie we własnym zakresie ustalają w jaki sposób oraz jak często owe kontakty będą się odbywać. W sytuacji kiedy jeden z małżonków żąda ustalenia kontaktów małoletniego z rodzicem, sąd wyda w tym przedmiocie rozstrzygnięcie.

Obowiązkiem sądu jest również ustalenie wysokości obowiązku alimentacyjnego rodzica względem małoletniego dziecka które na stałe z nim nie zamieszkuje.

W sytuacji zróżnicowanych stanowisk stron, sąd w toku postępowania o rozwód może dopuścić dowód z opinii biegłych sądowych, którzy po przeprowadzeniu badania, wypowiedzą się na temat tego jakie rozstrzygnięcie będzie najlepsze dla małoletnich dzieci.

Rozstrzygnięcia w zakresie małoletnich dzieci mogą być zmieniane w przyszłości jeżeli nastąpiła istotna zmiana okoliczności.

Więcej o opiece nad dzieckiem po rozwodzie i kwestiach z tym związanych można przeczytać poniżej:

https://adwokat-budzinska.pl/opieka-nad-dzieckiem-po-rozwodzie/

https://adwokat-budzinska.pl/ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-w-praktyce/

https://adwokat-budzinska.pl/miejsce-zamieszkania-dziecka-po-rozwodzie/

Co do zasady sąd który proceduje w przedmiocie rozwiązania małżeństwa stron nie dokonuje podziału ich majątku wspólnego. Ma to miejsce jedynie wówczas gdy małżonkowie ustalili wspólne stanowisko w sprawie, zaś wydanie przedmiotowego rozstrzygnięcia nie spowoduje zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Małżonkowie najczęściej dokonują podziału majątku wspólnego u notariusza, w drodze umowy albo sądownie – po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Więcej o podziale majątku po rozwodzie/przed rozwodem można przeczytać poniżej:

https://adwokat-budzinska.pl/podzial-majatku-wspolnego/

https://adwokat-budzinska.pl/podzial-majatku-w-trakcie-rozwodu/

https://adwokat-budzinska.pl/zgodny-rozwod-a-podzial-majatku-wspolnego/

Leasing auta a podział majątku wspólnego

Inicjując postępowanie rozwodowe należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej na rzecz właściwego sądu okręgowego w kwocie 600 zł. W sytuacji kiedy powód nie posiada środków które mógłby przeznaczyć na w/w cel, może złożyć wniosek o zwolnienie go od uiszczania kosztów sądowych, dołączając do pisma tzw. oświadczenie o stanie majątkowym.

Gdy strona korzysta z pomocy adwokata zobowiązana jest do uiszczenia na jego rzecz ustalonego w umowie zlecenia wynagrodzenia. W zależności od charakteru sprawy, stopnia jego skomplikowania – wynosi ono od kilku tysięcy złotych.

W ramach porady prawnej adwokat zobligowany jest do przedstawienia klientowi wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem sprawy rozwodowej.

Więcej można przeczytać poniżej:

Ile kosztuje rozwód?

Zainicjowane postępowanie o rozwód może być zawieszone na mocy decyzji sądu w wypadkach przewidzianych w ustawie.

Można o tym przeczytać poniżej:

Zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód

W zależności od charakteru sprawy, przedmiotowe postępowanie może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Zwykle na wyznaczenie pierwszej rozprawy strony oczekują ok. czterech miesięcy. Oczywiście ma to miejsce wówczas gdy złożony pozew spełnia wymogi formalne oraz fiskalne, tym samym sąd nie wzywa do ich uzupełnienia.

Więcej można przeczytać poniżej:

Jak długo czeka się na rozwód w Lublinie?

Mediacje mają na celu uzgodnienie przez strony wspólnego stanowiska w danej kwestii. Sąd może skierować małżonków do postępowania mediacyjnego (po zainicjowaniu postępowania rozwodowego) wówczas gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

Mediacje są dobrowolne, podlegają opłacie w kwocie ok. 150 zł. za jedno spotkanie. Wynagrodzenie jest uiszczane na rzecz mediatora.

Z mediacji można w każdej chwili zrezygnować. Co ważne, małżonkowie mogą zawrzeć ugodę jedynie co do części kwestii będących przedmiotem postępowania rozwodowego, zaś resztę oddać pod osąd sądu. Strony mogą np. ugodzić się w zakresie wysokości alimentów na rzecz dziecka, poddając pod rozstrzygnięcie sądu orzeczenie w zakresie ustalenia winy za rozkład pożycia małżonków.

Mediacje przedłużają postępowanie rozwodowe, jednak w większości przypadków warto podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. W sytuacji gdy jest to niemożliwe – strona może odmówić zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

Jeżeli strony w trakcie rozmów mediacyjnych dojdą do porozumienia, mediator informuje o tym sąd. Wówczas, o ile zawarta ugoda jest zgodna z prawem, sąd co do zasady rozstrzygnie zgodnie z jej treścią.

Do postępowania w sprawie o rozwód mają zastosowanie kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz kodeks postępowania cywilnego. Co do zasady sąd uznaje obecność stron na rozprawie za obowiązkową, jednak są od tego wyjątki.

W sytuacji kiedy strony zgodnie wnoszą o rozwiązanie ich małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, zaś np. jeden z małżonków przebywa za granicą i nie jest w stanie stawić się na rozprawie w budynku sądu, warto złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania dowodowego z ograniczeniem do przesłuchania jednej ze stron.

Dlatego też w sytuacji wątpliwości każdorazowo warto zasięgnąć porady adwokata rozwodowego. Ile kosztuje porada prawna? Można przeczytać o tym poniżej:

Porada prawna

Porada prawna może odbyć się online, tj. na odległość.

Należy pamiętać o tym, że w sytuacji kiedy strony zajmują odmienne stanowiska w sprawie, celowe pozostaje dopilnowanie swoich interesów procesowych, w tym – stawiennictwo na rozprawie. Gdy strona nie zaprzeczy okolicznościom faktycznym wskazanym przez drugiego z małżonków, sąd może uznać w/w okoliczności za przyznane i czynić w oparciu o powyższe ustalenia faktyczne w sprawie.

Gdy strona postępowania rozwodowego nie może stawić się na rozprawie w budynku sądu, zaś chce czynnie w niej uczestniczyć, wówczas warto złożyć wniosek o przesłuchanie jej na odległość, z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku. W piśmie procesowym należy podać adres e-mail, na który to sąd, w sytuacji wyrażenia na powyższe zgody, przesyła link do rozprawy.

W praktyce przebieg w/w czynności jest bardzo prosty, wystarczy kliknąć w otrzymany link oraz wyrazić zgodę na udostępnienie obrazu i dźwięku. Nie jest zalecane korzystanie z przeglądarki safari, bowiem wówczas można napotkać na problemy natury technicznej.

W sytuacji kiedy sąd w wyroku rozwodowym orzekł o wysokości alimentów na rzecz małoletniego dziecka, zobowiązany zmuszony jest do ich uiszczania. W przeciwnym razie, w zależności od okoliczności faktycznych, musi się on liczyć nie tylko z zajęciem komorniczym, ale również z zainicjowaniem przeciwko niemu postępowania karnego (przestępstwo niealimentacji).

Gdy zmianie uległy okoliczności faktyczne, tj. dziecko generuje większe koszty lub dochody zobowiązanego rodzica uległy zwiększeniu, przedstawiciel ustawowy małoletniego może żądać podwyższenia alimentów (rodzic z którym dziecko zamieszkuje). Właściwym sądem przed którym należy zainicjować postępowanie jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Uprawniony do alimentów jest zwolniony od uiszczania kosztów sądowych w sprawie. W toku postępowania warto jest przedstawić dowody wskazujące na to, że podwyższenie alimentów jest celowe.

Wówczas ojciec małoletniego może zainicjować postępowanie przed właściwym sądem rejonowym które to ma na celu uzyskanie tzw. zastępczej zgody.

O powyższej kwestii można przeczytać poniżej:

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, wybór szkoły, wakacyjny wyjazdzagraniczny bez zgody drugiego rodzica

Jest to uzależnione od wielu czynników. Przepis ustawy stanowi, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Wysokość obowiązku alimentacyjnego jest uzależniona od sytuacji finansowej stron, tj. chociażby ich możliwości zarobkowych. W celu ich wykazania warto w toku postępowania składać wnioski dowodowe.

Orzeczenie alimentów na rzecz małżonka, nawet w sytuacji ustalenia winy wyłącznie jednej ze stron w rozkładzie pożycia, nie następuje z urzędu. Należy złożyć w tym zakresie odpowiednie żądanie na piśmie.

Strona postępowania rozwodowego nie musi korzystać z pomocy adwokata. Może reprezentować swoje interesy samodzielnie.

Oczywiście należy pamiętać o tym, że postępowanie cywilne jest sformalizowane, tym samym małżonek który nie korzysta z pomocy profesjonalisty, musi się liczyć z ew. negatywnymi konsekwencjami procesowymi które mogą wynikać z braku wiedzy lub doświadczenia.

W sytuacji kiedy strona nie posiada środków na uiszczenie wynagrodzenie adwokata może złożyć w sądzie wniosek o ustanowienie dla niej tzw. adwokata z urzędu. Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć tzw. oświadczenie o stanie majątkowym. Wówczas sąd na mocy postanowienia podejmuje decyzję w tym zakresie.

Sądem który wydaje wyrok rozwodowy w pierwszej instancji jest sąd okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron.

W sytuacji kiedy jeden z małżonków nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia sądu, może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku (na piśmie), dołączając do niego potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł.

Wówczas sąd sporządza uzasadnienie wyroku na piśmie (zwykle w ciągu dwóch tygodni, jednak jest to termin instrukcyjny, zatem czynność ta może trwać dłużej) oraz doręcza je stronie.

Małżonek któremu doręczono wyrok z uzasadnieniem ma 14 dni (licząc od dnia następnego) na złożenie środka zaskarżenia. Apelację kieruje się do sądu wyższej instancji, tj. właściwego sądu apelacyjnego, za pośrednictwem właściwego sądu okręgowego.

Tak, małżonkowie mogą udać się do notariusza celem sporządzenia tzw. umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Wówczas skutki prawne w/w umowy mają miejsce na przyszłość.

Gdy jeden z małżonków żąda ustanowienia rozdzielności majątkowej z tzw. datą wsteczną, musi wystąpić do sądu z właściwym powództwem.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego rozdzielność majątkowa następuje z mocą prawa. Wyrok staje się prawomocny po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia w sytuacji gdy żadna ze stron nie złożyła wniosku o jego uzasadnienie. Gdy jeden z małżonków złożył w/w wniosek a następnie apelację – wyrok sądu pierwszej instancji będzie prawomocny z chwilą wydania orzeczenia przez sąd drugiej instancji.

O powyższej kwestii można przeczytać poniżej:

Rozdzielność majątkowa