Menu Zamknij

Jazda po alkoholu — adwokat Lublin

Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg, albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jakie są konsekwencje prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym? W pierwszej kolejności należy mieć na względzie ustawowe zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat trzech. Nadto sąd obligatoryjnie orzeka, na okres nie krótszy niż trzy lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Dodatkowo sprawca przestępstwa musi liczyć się z koniecznością zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 zł. Wysokość świadczenia może maksymalnie wynosić 60 000 zł. Z uwagi na możliwość zmierzenia się z dolegliwymi konsekwencjami warto zasięgnąć porady adwokata w Lublinie, który zweryfikuje, czy w kontekście konkretnych okoliczności, zasadne jest złożenie, chociażby wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego dotyczącego jazdy po alkoholu. Wówczas orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie jest obligatoryjne. Kancelaria prawnicza rozważy jednocześnie, czy Klient wyczerpał swoim zachowaniem wszystkie znamiona przestępstwa. Sam fakt jazdy po alkoholu nie stanowi bowiem o dopuszczeniu się przez Klienta czynu zabronionego. Musi mieć to miejsce m.in. w ruchu lądowym. Dlatego warto skonsultować się z prawnikiem, który w sposób szczegółowy przeanalizuje sprawę.

Pomoc adwokata w Lublinie w sprawach dotyczących jazdy po alkoholu

W sytuacji, gdy sprawca przestępstwa był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, ustawowe zagrożenie karą jest wyższe, wynosi od trzech miesięcy do lat pięciu. Niezależnie od tego, celowe jest zasięgnięcie rady adwokata, ponieważ nie każda jazda po alkoholu wyczerpuje znamiona przestępstwa.

Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa sprawca był skazany na karę pozbawienia wolności, sąd nie może warunkowo zawiesić wykonania orzeczonej ponownie kary pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy wymierzona kara nie przekracza roku i sześciu miesięcy, można ubiegać się o wyrażenie zgody na jej odbycie w systemie dozoru elektronicznego. Nadto sprawca ma możliwość złożenia wniosku o jej odroczenie. Powyższe kwestie zostały omówione w oddzielnych wpisach. Dlatego nawet w sytuacji, gdy Klient zostanie prawomocnie skazany, istnieje możliwość uniknięcia przez niego stawiennictwa w zakładzie karnym.

Kiedy sprawca prowadził pojazd mechaniczny po alkoholu, w stanie nietrzeźwości, celowe pozostaje skonsultowanie się z prawnikiem. Odpowiednie czynności mogą bowiem pomóc zminimalizować negatywne konsekwencje, niekiedy nawet ich uniknąć. Właściwym do procedowania w przedmiotowej sprawie na terenie Lublina jest sąd rejonowy.