Menu Zamknij

Usługi adwokackie Lublin

1. Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje m.in. postępowanie w sprawie o rozwód, alimenty, kontakty, miejsce zamieszkania dziecka, władzę rodzicielską, zaspokajanie potrzeb rodziny. Adwokat Magdalena Budzińska posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, dlatego możecie Państwo uzyskać kompleksową poradę z tego zakresu. Inicjując postępowanie sądowe warto zasięgnąć porady prawnika, który w sposób szczegółowy wyjaśni w jaki sposób będzie ono przebiegać, pomoże poprawnie sformułować pozew, zgłosi niezbędne wnioski dowodowe, będzie czuwać nad sprawą. Adwokat Magdalena Budzińska prowadzi również sprawy sądowe osób przebywających na stałe za granicą. Postępowanie rozwodowe nie ogranicza się jedynie do rozwiązania małżeństwa stron. W sytuacji gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd zobligowany jest do orzekania w przedmiocie alimentów, kontaktów, władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka. Wyjątkowo sąd może odstąpić od orzekania w/w zakresie, tj. m.in. gdy małoletnie dzieci mają miejsce zamieszkania za granicą. Wówczas, przed zainicjowaniem postępowania, należy przeanalizować z adwokatem to czy warto poddawać w/w kwestie pod jurysdykcję sądu polskiego. Kwestie dot. małoletnich dzieci, wskutek zmiany okoliczności, mogą być w przyszłości modyfikowane przez sąd w innym postępowaniu. Wraz ze wzrostem potrzeb dziecka, małoletni, reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego, ma prawo rościć o wyższe alimenty od drugiego rodzica (pozew o podwyższenie alimentów). Podobnie należy pamiętać chociażby o tym, że wraz z uzyskaniem pełnoletności przez dziecko, nie ustaje obowiązek alimentacyjny rodzica. Nie dzieje się tak nawet wówczas gdy dziecko nie kontynuuje edukacji. W tym celu należy wystąpić ze stosownym powództwem (pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego). W sytuacji gdy małżonkowie nie posiadają dzieci, bądź dzieci są już dorosłe, również istnieje możliwość wytoczenia postępowania o tzw. zaspokajanie potrzeb rodziny, którą tworzą. Małżonek, który znajduje się w gorszej sytuacji finansowej może rościć od drugiego małżonka łożenia na jego rzecz. Stąd, w zależności od sprawy, warto jest przeprowadzić rozmowę z adwokatem, którego wiedza oraz doświadczenie, pomoże w rozwiązaniu niejednego problemu.

2. Prawo karne

Prawo karne wykonawcze Adwokat Magdalena Budzińska prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, w tym – prawa karnego wykonawczego. Kancelaria oferuje pomoc na najwcześniejszym etapie postępowania (tzw. postępowanie przygotowawcze) prowadzonego przez prokuratora, w postępowaniu sądowym oraz na etapie odbywania kary. Kancelaria oferuje pomoc zarówno dla osób pokrzywdzonych jak i podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Należy pamiętać o tym, że bierna postawa pokrzywdzonego, zwykle działa na jego niekorzyść. Niezgłoszenie chociażby w odpowiednim momencie oświadczenia o woli działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym, rzutuje na możliwość zaskarżenia wyroku. Pokrzywdzony jest bowiem stroną jedynie w postępowaniu przygotowawczym (toczącym się przed prokuratorem). Warto wiedzieć również o możliwości formułowania w postępowaniu karnym roszczeń o charakterze finansowym. Pokrzywdzenie danym przestępstwem otwiera drogę do zgłoszenia chociażby wniosku o naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązkę. Możliwe jest również odzyskanie od sprawcy zwrotu poniesionych kosztów (w tym uiszczonego wynagrodzenia na rzecz adwokata). W sytuacji wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, warto udać się na czynność przesłuchania z prawnikiem, który doradzi czy na obecnym etapie postępowania należy chociażby składać wyjaśnienia. Niejednokrotnie klienci, którzy samodzielnie reprezentują się w postępowaniu, podejmują chaotyczne działania, które rzutują na całą sprawę. Oprócz przebiegu postępowania karnego, należy pamiętać, że nawet wymierzenie kary pozbawienia wolności, nie przekreśla (co do zasady, w zależności od okoliczności) możliwości skorzystania z dobrodziejstwa licznych instytucji przewidzianych w kodeksie karnym wykonawczym. Adwokat Magdalena Budzińska prowadzi sprawy o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o odroczenie kary, o zarządzenie przerwy w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. W toku postępowania karnego należy zaś pamiętać o instytucjach, które dają podejrzanemu/oskarżonemu możliwość poprawy, bez ponoszenia dolegliwych konsekwencji, jak chociażby instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego. Rolą adwokata jest również zweryfikowanie tego czy w stosunku do klienta nie są prowadzone równolegle inne postępowania karne, tak by obrać możliwie najlepszą strategię procesową. Adwokat Magdalena Budzińska prowadzi sprawy osób podejrzanych/oskarżonych o prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. W tym zakresie Kancelaria pomaga również w sporządzeniu wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Adwokat Magdalena Budzińska prowadzi również sprawy z oskarżenia prywatnego, jak chociażby o zniesławienie i zniewagę. Kancelaria oferuje pomoc przy sporządzeniu prywatnego aktu oskarżenia. W zależności od rodzaju postępowania, warto skonsultować się z prawnikiem, którego wiedza oraz doświadczenie, pozwoli na rozwiązaniu niejednego problemu.

3. Prawo cywilne

Adwokat Magdalena Budzińska prowadzi postępowania z zakresu prawa cywilnego, na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Zasadą jest, że strona przegrywająca proces sądowy ponosi koszty związane z udziałem drugiej strony (wynagrodzenie adwokata, poniesioną opłatę od pozwu etc.) Dlatego przed wytoczeniem powództwa należy zastanowić się nie tylko nad poprawnością pisma, ale przede wszystkim – nad jego zasadnością. Postępowanie cywilne charakteryzuje się dużą formalnością, dlatego też pomoc prawnika jest niezbędna. Kancelaria oferuje pomoc przy prowadzeniu spraw o zapłatę (dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców), w tym zapłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu znajdującego się w leasingu operacyjnym. Warto wiedzieć, że odszkodowanie należne od ubezpieczyciela oprócz kosztów związanych z naprawą auta, obejmuje również różnicę pomiędzy wartością auta sprzed wypadku i po zdarzeniu (niejednokrotnie jest to kwota rzędu kilkunastu tysięcy złotych). Adwokat Magdalena Budzińska prowadzi również postępowania, których przedmiotem jest tzw. „błąd medyczny”. W tym celu niezbędne jest posiadanie wiedzy oraz doświadczenia nie tylko w prowadzeniu postępowania cywilnego, ale również karnego. Po rozmowie z Klientem, należy obrać drogę, która pozwoli na zminimalizowanie ponoszonych kosztów, a jednocześnie nie spowoduje chociażby przedawnienia roszczenia. Przed zainicjowaniem postępowania sądowego, Kancelaria oferuje pomoc przy analizie umów, w oparciu o które strony nawiązały stosunek cywilnoprawny. Adwokat Magdalena Budzińska posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań o zapłatę dla rolników, którzy nie otrzymali należnego wynagrodzenia od kontrahenta. Po prawomocnym zakończeniu postępowania, w sytuacji niewywiązania się z orzeczenia Sądu przez stronę, która przegrała sprawę, celowe jest zainicjowanie postępowania egzekucyjnego. Adwokat Magdalena Budzińska oferuje pomoc na każdym etapie postępowania