Menu Zamknij

Rozdzielność majątkowa Lublin

Rozdzielność majątkowa następuje na mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego między stronami. W praktyce oznacza to, że od tej pory każdy z byłych małżonków samodzielnie ponosi odpowiedzialność za zaciągane w przyszłości zobowiązania. Wyrok rozwodowy może zostać wydany przez sąd okręgowy w Lublinie (jeżeli jest on właściwy do rozpoznania sprawy), nieopodal którego umiejscowiona jest moja kancelaria. W przypadku gdy strony pozostają w związku małżeńskim, właściwym sądem do orzekania w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej jest natomiast sąd rejonowy.

Związek małżeński a rozdzielność majątkowa

Możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie pozostawania w związku małżeńskim, co następuje w formie aktu notarialnego bądź w drodze orzeczenia sądowego. W momencie, kiedy małżonkowie zgodnie ustalą, że chcą ustanowić rozdzielność majątkową, zasadne jest sporządzenie właściwej umowy u notariusza. Jeżeli jeden z małżonków się na to nie zgadza bądź też konieczne jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, należy zainicjować w odpowiednim sądzie rejonowym postępowanie w tym przedmiocie (opłata od pozwu wynosi 200 zł). Moją rolą, jako adwokata z Lublina jest zatem sporządzenie pozwu oraz reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Kiedy można żądać ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną?

Następuje to zwykle wówczas gdy nagle dowiadujemy się, że żona lub mąż zaciągał liczne zobowiązania bez naszej wiedzy oraz woli. W celu ochrony własnych interesów warto rozważyć wytoczenie niniejszego powództwa. Może to pomóc uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania, o których istnieniu Klient nie wiedział. W sytuacji, kiedy małżonek zamierza wystąpić z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej, warto z chwilą wniesienia pisma inicjującego to postępowanie zgromadzić odpowiednie dowody, które wykażą, że żona lub mąż nie zgodził się na zawarcie umowy u notariusza. Jeżeli możliwe było zawarcie ww. umowy w formie aktu notarialnego, tj. drugi małżonek wyraził na to zgodę, zainicjowanie postępowania sądowego może wiązać się z obciążenie powoda kosztami procesu, które poniosła druga strona.

Wsparcie adwokata w sprawach dotyczących rozdzielności majątkowej w Lublinie

W przypadku gdy małżonkowie chcą zgodnie ustanowić rozdzielność majątkową na przyszłość, mogą to zrobić w formie aktu notarialnego. Jeżeli jeden z nich nie wyraża na to zgody bądź niezbędne jest żądanie ustalenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, należy z kolei zainicjować postępowanie sądowe. Rolą moje kancelarii w Lublinie jest zatem udzielenie Klientowi kompleksowej porady prawnej oraz reprezentowanie go na rozprawach. Zwykle Mocodawca powinien stawić się jedynie na jednej lub dwóch rozprawach, dlatego będąc reprezentowanym przez adwokata, można zaoszczędzić wiele czasu.