Menu Zamknij

Rozdzielność majątkowa

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego pomiędzy stronami z mocy prawa następuje rozdzielność majątkowa. Oznacza to m.in., że od tej pory każdy z byłych małżonków samodzielnie ponosi odpowiedzialność za zaciągane zobowiązania.

Czy możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej przed uprawomocnieniem się w/w wyroku? Tak, może to nastąpić w formie aktu notarialnego bądź w drodze orzeczenia sądowego. W sytuacji gdy małżonkowie zgodnie ustalą, że chcą ustanowić pomiędzy sobą rozdzielność majątkową, zasadnym jest sporządzenie odpowiedniej umowy u notariusza. Jeżeli jeden z małżonków nie wyraża na to zgody albo celowym jest ustanowieniem rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, należy zainicjować we właściwym sądzie rejonowym postępowanie w tym przedmiocie. Opłata od pozwu wynosi 200 zł.

Kiedy można żądać ustanowienia rozdzielności z datą wsteczną? Następuje to przeważnie wówczas gdy nagle dowiadujemy się, że żona/mąż zaciągał liczne zobowiązania bez naszej wiedzy oraz woli. Do domu zaczynają napływać wezwania do zapłaty, co niewątpliwie może wzbudzać niepokój. W celu ochrony naszych interesów, warto rozważyć wytoczenie niniejszego powództwa. Pozwoli to uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania, o których istnieniu nic nie wiedzieliśmy.

W sytuacji gdy małżonek zamierza wystąpić z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej z chwilą wniesienia pisma inicjującego postępowanie, warto uprzednio zgromadzić odpowiednie dowody, które wykażą, że żona/mąż nie zgodził się na zawarcie umowy u notariusza. Jeżeli możliwe było zawarcie w/w umowy w formie aktu notarialnego, tj. drugi małżonek wyraził na to zgodę, zainicjowanie postępowania sądowego może skutkować obciążeniem powoda kosztami procesu, które poniosła druga strona.

Podsumowując, jeżeli małżonkowie chcą zgodnie ustalić rozdzielność majątkową na przyszłość, mogą to zrobić w formie aktu notarialnego. Jeżeli jeden z nich nie wyraża na to zgody bądź zasadnym jest żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, należy zainicjować postępowanie sądowe.