Menu Zamknij

Leasing auta a podział majątku wspólnego

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólność majątkowa z mocy prawa. Dokonując podziału majątku wspólnego, czy to przed rozwodem (np. po ustanowieniu rozdzielności majątkowej u notariusza a następnie zawarciu właściwej umowy), czy też po rozwodzie, należy uwzględnić również prawo do korzystania z auta za wskazaną w umowie leasingowej kwotę.

Na podstawie umowy leasingowej małżonkom przysługuje prawo do korzystania z samochodu, nie zaś prawo własności, owe należy do leasingodawcy. W momencie kiedy doszło do wykupienia przedmiotu leasingu, należy rozważyć czy miało to miejsce w trakcie trwania wspólności majątkowej czy po jej ustaniu.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego między małżonkami następuje rozdzielność majątkowa z mocy prawa. Wyrok staje się prawomocny jeżeli żadna ze stron nie złożyła wniosku o uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, bądź też po jego złożeniu – wyrok nie został zaskarżony. W sytuacji poddania kontroli orzeczenia wydanego przez właściwy sąd okręgowy, w/w wyrok będzie prawomocny z chwilą wydania wyroku przez właściwy sąd apelacyjny (wskutek rozpoznania apelacji).

W sytuacji kiedy do wykupu auta doszło w trakcie trwania wspólności majątkowej, prawo własności do ruchomości będzie podlegać podziałowi w oparciu o ogólne zasady.

Gdy jeden z małżonków dokonał wykupu samochodu już po ustaniu wspólności majątkowej, wówczas drugi małżonek nadal może domagać się połowy wartości auta. Z kolei małżonek który ową ruchomość wykupił może żądać połowy wartości rat leasingowych które uiszczał po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Dlatego też podejmując decyzję o dokonaniu podziału majątku wspólnego warto skonsultować się z adwokatem celem uzyskania kompleksowej porady prawnej.

Podział majątku wspólnego może nastąpić na mocy orzeczenia sądu albo u notariusza, po uprzednim zawarciu umowy o ustanowieniu między małżonkami rozdzielności majątkowej. Dokonanie podziału majątku wspólnego u notariusza (w drodze umowy) wymaga zgodnej woli małżonków.