Menu Zamknij

Wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Sądem, do którego należy złożyć wniosek, jest sąd penitencjarny, tj. właściwy sąd okręgowy. Wniosek nie podlega opłacie. Sąd może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli orzeczona wobec niego kara nie przekracza jednego roku. Nadto musi być to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu, zaś osoby pełnoletnie wspólnie z nim zamieszkujące powinny wyrazić zgodę na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru. Z możliwości odbywania kary w tym systemie dozoru elektronicznego są wyłączone osoby skazane w warunkach recydywy z art. 64 § 2 k.k. oraz osoby odbywające karę aresztu orzeczoną za popełnienie wykroczenia.

Kara pozbawienia wolności może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Wraz z wnioskiem należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary. Składa się go sądu, który wydał wyrok skazujący. Wniosek podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym. Jego złożenie ma na celu umożliwienie skazanemu pozostawanie na wolności do momentu rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy odpowiednio uzasadnić. Na postanowienie wydane wskutek zainicjowania w/w postępowania przysługuje zażalenie. Karę uznaje się za wykonaną z dniem zakończenia wykonywania dozoru. W trakcie odbywania kary istnieje możliwość złożenia wniosku o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Może to nastąpić po odbyciu co najmniej połowy kary pozbawienia wolności. Skazanego określonego w art. 64 § 1 k.k. można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary. Przy czym złożenie w/w wniosku należy przemyśleć, ponieważ w okresie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia. Tym samym jeżeli do końca odbywania kary pozostały 2 miesiące pozbawienia wolności, warto jest się zastanowić czy składanie w/w wniosku jest dla skazanego korzystne.