Menu Zamknij

Kontakt z tymczasowo aresztowanym

Tymczasowe aresztowanie to izolacyjny środek zapobiegawczy. Stosuje go sąd, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu sądowym. Środki zapobiegawcze mogą być stosowane wyłącznie w stosunku do osoby, której zostały przedstawione zarzuty w toku postępowania przygotowawczego.

Osoba, która chce odwiedzić podejrzanego, musi uprzednio złożyć wniosek o wyrażenie zgody na widzenie. Składa się go do organu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. W postępowaniu przygotowawczym jest to prokurator, zaś w postępowaniu sądowym, właściwy sąd. W zarządzeniu o zgodzie na widzenie, organ wskazuje termin, w ciągu którego należy odwiedzić podejrzanego. Co do zasady jest to zgoda na jednorazowe widzenie. Każdorazowo więc należy występować o ową zgodę. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego, bądź do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa. Na w/w zarządzenie przysługuje zażalenie. Tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą. Adwokat również występuje do właściwego organu o wyrażenie owej zgody.

Tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu, tj. samoinkasującego aparatu telefonicznego, na koszt własny bądź rozmówcy. W tym celu również należy wystąpić o wyrażenie zgody do organu, do którego dyspozycji pozostaje podejrzany. We wniosku należy podać numer telefonu oraz imię i nazwisko. Zwykle tymczasowo aresztowany może kontaktować się z obrońcą, jednak organ może również wyrazić zgodę na kontaktowanie się w ten sposób z osobami najbliższymi. Wydane w tym przedmiocie zarządzenie jest zaskarżalne. Przysługuje na nie zażalenie. Organ odmówi wyrażenia zgody wówczas gdy istnieje obawa, że zostanie ona wykorzystana w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

Pomimo tego, że tymczasowo aresztowany przebywa w areszcie śledczym, istnieje możliwość kontaktowania się z nim poprzez widzenie bądź rozmowę telefoniczną. Może on również wysyłać przesyłki listowe. Pamiętać jednak należy o uzyskaniu stosownej zgody od organu, do którego dyspozycji pozostaje podejrzany.