Menu Zamknij

Wadliwie wykonane dzieło

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zlecając drugiej osobie namalowanie obrazu, wykonanie rzeźby, mebli na wymiar, panelu, zawieramy umowę o dzieło.

Co w sytuacji kiedy umowa została zawarta z przedsiębiorcą na odległość, a dostarczone dzieło nie ma cech, które zgodnie z uprzednio zawartą umową, powinno posiadać? Zamówione meble są za duże, nie mieszczą się w biurze, nie pasują do reszty wystroju, zaś materiał, z których zostały zrobione, pozostawia wiele do życzenia. Dodatkowo uchwyt od szuflady odpada, komoda jest porysowana, a osoba, z którą zawarliśmy umowę o montaż mebli, oświadcza że nie zwróci nam zadatku z uwagi na to, że nie może przystąpić do wykonania umowy wyłącznie z naszej winy. Co więcej, nie możemy kontynuować działalności, ponieważ nie mamy wyposażonego biura, przez co zobligowani jesteśmy do czasowego najmu innego pomieszczenia.

Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Przy czym należy mieć na względzie, że odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego. Jeżeli zaś osoba, która wykonała dzieło, używała własnych materiałów, a nasza rola ograniczała się jedynie do ich wyboru, oto co powinniśmy zrobić. Przy przyjęciu, że wymiaru mebli nie da się zmienić bez ingerencji w ich strukturę, zaś materiał, z których zostały wykonane, nie jest tym, który wybraliśmy, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie przyjmującemu zamówienie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wada mebli niewątpliwie jest istotna, co umożliwia nam podjęcie w/w działania. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Powyższe oznacza, że możemy domagać się zwrotu uiszczonego przez nas wynagrodzenia. Dzieło nie ma właściwości, o których nas zapewniano, jego wady są na tyle istotne, że ich naprawienie jest niemożliwe.

Inne uprawnienia, jak chociażby obniżenie ceny, nie uratują nas z opresji. Meble, które zostały dostarczone, nie nadają się do użytku, nie mają właściwości, o których uprzednio nas zapewniano. Podkreślenia wymaga to, że kupujący (przedsiębiorca) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Po odebraniu dzieła od kuriera, należy zweryfikować co zostało nam dostarczone. Zwlekanie z tym może przysporzyć nam problemów. Mianowicie, może się okazać, że za duże meble, będą musiały nam towarzyszyć. W sytuacji jednak gdy sprzedawca zataił wadę podstępnie, utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie.

Co z poniesionymi przez nas kosztami? Utraconym zadatkiem? Opłacaniem czynszu za najem dodatkowego pomieszczenia? Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Oznacza to, że odstępując od umowy na podstawie przepisów o rękojmi przy sprzedaży, nadal mamy możliwość żądania naprawienia poniesionej przez nas szkody, która nie ogranicza się jedynie do kosztów dostawy mebli . Jeżeli w należyty sposób wykażemy, że pomiędzy poniesioną przez nas szkodą a wadliwie wykonanym dziełem, istnieje związek przyczynowy, możemy żądać od przyjmującego zlecenie zapłaty na naszą rzecz m.in. kwoty pieniężnej, którą musieliśmy uprzednio uiścić na rzecz osoby trudniącej się montażem mebli. Utracony zadatek niewątpliwie jest konsekwencją dostarczonego nam dzieła, które ma istotne wady.