Menu Zamknij

Doręczenie odpisu pozwu

Z chwilą doręczenia odpisu pozwu pozwanemu, sprawa jest w toku. Wraz z odpisem pozwu otrzymujecie Państwo pismo z sądu, z którym warto się zapoznać. Sąd może zakreślić Państwu termin, w którym należy ustosunkować się do twierdzeń oraz okoliczności wskazanych w piśmie inicjującym postępowanie oraz zgłosić stosowne wnioski dowodowe, pod rygorem ich pominięcia. Należy mieć na uwadze termin zakreślony przez sąd i nie zwlekać z podjęciem stosownych czynności, tj. złożeniem odpowiedzi na pozew. Nadanie listu przesyłką poleconą w placówce pocztowej w ostatnim dniu zakreślonego terminu przez sąd, również jest prawidłowe. Istotnym jest bowiem to kiedy pismo zostało nadane, nie zaś kiedy doręczono je sądowi. Warto wysyłać wszelką korespondencję za potwierdzeniem nadania, które należy zachować razem z kopią pisma. Sąd może, ale nie musi, zakreślić termin do złożenia odpowiedzi na pozew. W przypadku gdy owego brak, należy złożyć w/w pismo przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę.

W postępowaniu cywilnym istotnym jest to, aby wypowiedzieć się co do okoliczności wskazanych przez drugą stronę. W przeciwnym razie sąd może fakty te uznać za przyznane. Należy pamiętać o tym, żeby w odpowiednim czasie zgłosić wnioski dowodowe, tak by nie zostały one uznane za spóźnione. Bierność strony nie będzie stanowiła przeszkody do procedowania przez sąd. Ten może wydać wyrok zaoczny. W sytuacji zaniechania odbioru przesyłek, których nadawcą jest sąd, możecie Państwo dowiedzieć się o swoim zadłużeniu dopiero w trakcie egzekucji komorniczej. Otrzymując pozew, należy zająć stanowisko w sprawie oraz przedstawić je w odpowiednim czasie sądowi. Brak zainteresowania sprawą może skutkować negatywnym rozstrzygnięciem oraz obciążeniem Państwa kosztami procesu.

Wnosząc odpowiedź na pozew, nie ponosicie Państwo opłaty sądowej, tę bowiem uiszcza osoba, która inicjuje postępowanie. Do odpowiedzi na pozew należy dołączyć odpis dla strony przeciwnej oraz wszelkie dowody, które zgłaszacie Państwo w sprawie. W sytuacji złożenia wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, należy wskazać jego imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz okoliczności na jakie chcecie Państwo, aby został on przesłuchany przez sąd. Zgoda świadka nie jest potrzebna. W sytuacji dopuszczenia dowodu z zeznań świadka, ten ma obowiązek stawić się na rozprawie.

Doręczając odpis pozwu, sąd często zawiadamia stronę o pierwszym terminie rozprawy. Dlatego też należy dokładnie zapoznać się z całą treścią pisma. W zawiadomieniu/ wezwaniu na termin rozprawy, znajduje się sygnatura akt. Wszelka korespondencja do sądu powinna być oznaczona numerem sprawy, tj. tzw. sygnaturą akt. W sytuacji udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi/radcy prawnemu do występowania w Państwa imieniu w danej sprawie, wszelka korespondencja z sądu będzie adresowana na adres prowadzonej przez niego kancelarii. Państwo będziecie jedynie zawiadomieni/wzywani na termin rozprawy.