Menu Zamknij

Zmiany w dozorze elektronicznym od stycznia 2023

Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nadal nie podlega opłacie sądowej. Podmiotem przed którym należy zainicjować w/w postępowanie jest sąd penitencjarny (tj. właściwy sąd okręgowy) albo tzw. komisja penitencjarna.

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego m.in. jeżeli wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, przy czym skazanie nie nastąpiło w warunkach recydywy. Nadto odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie mogą stać na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary.

Oczywiście w sytuacji podjęcia starań zmierzających do uzyskania zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nadal należy spełnić przewidziane ustawą warunki techniczne oraz uzyskać zgodę osób pełnoletnich które zamieszkują wspólnie ze skazanym. Przy czym, w wyjątkowych sytuacjach, sąd może uwzględnić wniosek skazanego, nawet jeżeli któraś z osób się temu przeciwstawia. W/w kwestię warto omówić z adwokatem.

Istotną zmianą w instytucji dozoru elektronicznego jest nadanie uprawnień tzw. komisji penitencjarnej do rozpatrywania części wniosków składanych przez skazanych. Komisja penitencjarna może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego m.in. jeżeli wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy, zaś skazanie nie nastąpiło w warunkach recydywy. Dodatkowym warunkiem jest rozpoczęcie odbywania kary w zakładzie karnym. Wówczas komisja penitencjarna wydaje decyzję, na którą przysługuje skarga.

W sytuacji kiedy skazany ponownie ubiega się o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przed sądem penitencjarnym, powinien odczekać 3 miesiące od dnia wydania postanowienia o odmowie. W przeciwnym razie sąd pozostawi jego wniosek bez rozpoznania. Możliwe jest również złożenie ponownego wniosku o udzielenie w/w zezwolenia przez komisję penitencjarną. Wówczas komisja penitencjarna nie pozostawi wniosku bez rozpoznania jeżeli został on złożony po upływie miesiąca od dnia wydania decyzji odmownej.

Skazany może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zarówno przed osadzeniem go w zakładzie karnym jak i już w trakcie odbywania kary. O objęcie w/w instytucją mogą ubiegać się również osoby w stosunku do których sąd zarządził zastępczą karę pozbawienia wolności w miejscu uprzednio orzeczonej kary ograniczenia wolności.

W sytuacji kiedy skazany odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie wywiązuje się ze spoczywających na nim obowiązków, zgoda na odbywanie kary w/w systemie może zostać uchylona.