Menu Zamknij

Zawieszenie w prawach studenta

Zgodnie z treścią art. 312 ust.5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa, rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.

Powyższe następuje w drodze decyzji administracyjnej. W jej uzasadnieniu organ zobligowany jest do przedstawienia motywów rozstrzygnięcia, dowodów na których się oparł. Zawieszenie studenta w jego prawach pełni funkcję środka zapobiegawczego. Jakkolwiek na tym etapie procedowania nie stosuje się odpowiednio przepisów kodeksu postępowania karnego, tak zważyć należy na to, że obwiniony w toku postępowania dyscyplinarnego oraz wyjaśniającego korzysta z tzw. domniemania niewinności. Zwykle przesłanką do zawieszenie w prawach studenta jest powzięcie przez rektora informacji o toczącym się postępowaniu karnym, w którym to student posiada status podejrzanego. Tym samym istotną kwestią jest zweryfikowanie czy postępowanie karne toczy się w fazie in personam czy też dopiero w fazie in rem. W sytuacji kiedy wobec studenta nie zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ciężko jest mówić o tym, ażeby ziściły się przesłanki wskazane w art. 312 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wydając decyzję organ kieruje się tzw. uznaniem administracyjnym, które jednak nie uprawnia go do ferowania decyzji w sposób dowolny. Organ powinien uzasadnić w sposób wyczerpujący, zgodnie z zasadą przekonywania, dlaczego wydał decyzję o takiej treści. Jest to istotne z uwagi na fakt, że instytucja uzupełnienia decyzji administracyjnej przewidziana w kodeksie postępowania administracyjnego nie może obejmować uzasadnienia faktycznego.

Kiedy student nie zgadza się z doręczoną mu decyzją administracyjną, ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W/w należy skierować do rektora uczelni wyższej. Organ zobowiązany jest wówczas ponownie rozważyć czy wydana przez niego uprzednio decyzja odpowiada prawu. W sytuacji kiedy wskutek złożonego wniosku rektor utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy, student może złożyć skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu.

Skarga powinna zostać sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika. W/w powinien zwrócić uwagę sądu na konkretne uchybienia, których to dopuścił się organ wydający zaskarżoną decyzję oraz sformułować żądanie, tj. wskazać czego się domaga. Skarga podlega stosownej opłacie, skarżący ma również prawo do złożenia wniosku o zwolnienie go od uiszczenia wpisu. Formułując w/w pismo należy również rozważyć zasadność złożenia w nim wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz wniosku o zasądzenie od organu kosztów postępowania, które student poniósł wskutek zainicjowania postępowania sądowego.

Formułując środki zaskarżenia należy pamiętać o ustawowych terminach do ich wniesienia.