Menu Zamknij

Zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód

Co może zrobić małżonek, który nie zgadza się na rozwód?

Zgodnie z treścią przepisu art. 440 § 1 k.p.c. jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania. W/w instytucja jest swoistą alternatywą dla mediacji. Strona, która nie zgadza się na rozwód, może złożyć w/w wniosek. Powyższe ma na celu umożliwienie małżonkom osiągnięcie porozumienia, podjęcie terapii, zweryfikowanie czy są jeszcze w stanie uratować małżeństwo. Podjęcie zawieszonego postępowania następuje na wniosek jednej ze stron, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. Maksymalny okres, na który postępowanie może być zawieszone, wynosi jeden rok. W sytuacji niezgłoszenia wniosku o podjęcie postępowania w/w okresie, postępowanie ulega umorzeniu. Oznacza to, że sąd nie podejmuje dalszych czynności w sprawie.

Sąd może zawiesić postępowanie w sprawie o rozwód również na podstawie przepisu art. 177 k.p.c., tj. na zgodny wniosek stron. Podjęcie zawieszonego postępowania następuje na wniosek jednej ze stron, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. Sąd, inaczej niż w sytuacji zawieszenia postępowania na podstawie przepisu art. 440 § 1 k.p.c., umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu sześciu miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu. Maksymalny okres, na który postępowanie może być zawieszone, wynosi zatem sześć miesięcy, nie zaś rok.

Strona, która w odpowiedzi na pozew nie wyraża zgody na rozwiązanie małżeństwa, wnosząc o oddalenie powództwa, może złożyć wniosek o zawieszenie przedmiotowego postępowania. Powyższe ma celu umożliwienie małżonkom podjęcie rozmów, prób zmierzających do uratowania związku. Nie zawsze zatem wniosek o przeprowadzenie mediacji jest jedyną opcją umożliwiającą wypracowanie wspólnego stanowiska. W tym celu warto skonsultować się z adwokatem, który doradzi stronie jakiej treści wnioski należy złożyć w piśmie procesowym.

Skontaktuj się z naszym adwokatem od rozwodów w Lublinie, aby uzyskać więcej informacji.