Menu Zamknij

Zatarcie skazania

Zgodnie z treścią przepisu art. 106 k.k. z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Zatarcie skazania skutkuje tym, że osoba, w stosunku do której ono nastąpiło, może uzyskać z Krajowego Rejestru Karnego informację o niekaralności. Możliwe jest również zastosowanie wobec niej instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. 

Przepis art. 106a k.k. stanowi, że nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15. 

Zatarcie skazania następuje z mocy prawa albo na wniosek. Przykładowo w sytuacji wymierzenia skazanemu kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem sześciu miesięcy od zakończenia próby. Z kolei w razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. 

W sytuacji orzeczenia przez sąd środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego. W razie skazania za przestępstwo stypizowane w przepisie art. 178a § 1 k.k., tj. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby dwóch lat oraz orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres lat trzech, zatarcie skazania nie może nastąpić przed upływem czasu, na jaki został orzeczony w/w zakaz. 

Zatarcie skazania to instytucja, która umożliwia skazanemu ponowne uzyskanie statusu osoby niekaranej.