Menu Zamknij

Zapłata oznaczonej sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków wynikających z orzeczenia lub ugody w przedmiocie kontaktów rodzica z dzieckiem

W sytuacji kiedy kontakty rodzica z dzieckiem zostały uregulowane orzeczeniem albo ugodą zawartą przed sądem lub mediatorem, niewywiązywanie się z w/w obowiązków, stanowi podstawę do nałożenia przez sąd oznaczonej kwoty pieniężnej. Kara może być nałożona zarówno na osobę, pod której pieczą pozostaje dziecko, jak i osobę uprawnioną do kontaktów.

Gdy rodzic nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków, nie wydaje dziecka w określonym czasie, bądź go nie odbiera, bez przyczyny odwołuje spotkania, zwleka z odwiezieniem dziecka do jego miejsca zamieszkania, właściwym pozostaje zainicjowanie stosownego postępowania sądowego. W pierwszej kolejności należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. Postępowanie to można pominąć w sytuacji gdy w trakcie postępowania o ustalenie kontaktów, sąd wydał już w/w postanowienie. Opłata od wniosku wynosi 40 zł, możliwe jest również złożenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie wraz ze stosownym oświadczeniem o stanie majątkowym.

Jeżeli, pomimo zagrożenia rodzicowi nakazaniem zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej za niewywiązywanie się z w/w obowiązków, ten nadal im uchybia, należy zainicjować kolejne postępowanie, tj. złożyć wniosek o nakazanie zapłaty należnej sumy pieniężnej, która uzależniona będzie od ilości naruszeń. Obowiązki, których rodzic nie zrealizował, muszą wynikać z orzeczenia sądu bądź ugody. Przy wskazywaniu konkretnej kwoty należy wziąć pod uwagę sytuację majątkową osoby, która zobowiązana jest do zapłaty. Ustawa nie zakreśla bowiem ani górnej, ani dolnej granicy w/w sankcji.

Prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie nakazania zapłaty należnej sumy pieniężnej jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej przeciwko rodzicowi, który nie wywiązywał się z nałożonych na niego obowiązków.

Inicjując postępowanie sądowe, należy przedłożyć dowody, które stanowią o tym, że rodzic nie wywiązuje się z obowiązków wskazanych w orzeczeniu albo ugodzie. W tym celu do pisma inicjującego postępowanie można dołączyć wydruki wiadomości sms, e-mail oraz wnieść o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, którzy posiadają wiedzę na temat okoliczności danej sprawy.