Menu Zamknij

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

W sytuacji kiedy skazany uchyla się od wykonania kary ograniczenia wolności, tj. m.in. unika kontaktu z kuratorem, nie wykonuje prac społecznie użytecznych w zakreślonym wymiarze, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

Nawet gdy skazany został już osadzony w jednostce penitencjarnej wciąż może ubiegać się o tzw. wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności. W tym celu powinien złożyć wniosek do właściwego sądu rejonowego wraz z oświadczeniem o poddaniu się odbywania kary ograniczenia wolności oraz rygorom z nią związanym. Wniosek nie podlega opłacie. Sąd rozpoznaje go na posiedzeniu niejawnym. Decyzja przybiera postać postanowienia, które doręcza się skazanemu. Na w/w orzeczenie przysługuje zażalenie.

We wniosku warto uzasadnić dlaczego skazany nie podjął się wykonywania kary ograniczenia wolności. W przeciwnym razie – sąd może uznać, że złożony wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Wówczas skazany może złożyć zażalenie, podjąć decyzję o odbyciu całości kary w jednostce penitencjarnej albo m.in. starać się o wyrażenie przez właściwy sąd okręgowy zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. W tym celu warto zapoznać się z treścią poprzedniego wpisu: https://adwokat-budzinska.pl/zmiany-w-dozorze-elektronicznym-od-stycznia-2023/

W/w wnioski może złożyć w imieniu skazanego adwokat.