Menu Zamknij

Wady w leasingowanym aucie

W okresie trwania umowy leasingu, korzystający nie jest właścicielem auta, jest nim leasingodawca, który uiścił całą cenę na rzecz zbywcy (sprzedawcy).

Co należy zrobić w sytuacji gdy w nowym samochodzie dostrzegamy usterki, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu leasingu, zaś my nadal jesteśmy zobowiązani uiszczać raty na rzecz leasingodawcy?

Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność.

Powyższe oznacza, że w sytuacji dostrzeżenia usterek, należy je niezwłocznie zgłosić zbywcy (osobie, która sprzedała auto leasingodawcy), korzystając z gwarancji albo rękojmi.

W sytuacji kiedy decydujemy się na dochodzenie naszych praw w oparciu o przepisy regulujące rękojmie, należy w sposób szczegółowy zapoznać się z umową sprzedaży oraz umową leasingu celem zweryfikowania czy nie zmodyfikowano odpowiedzialności sprzedawcy, tj. czy jej m.in. nie ograniczono.

Co ważne, przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W sytuacji wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Jeżeli pomimo przeprowadzanych napraw, usterki nadal uniemożliwiają nam korzystanie z auta, należy rozważyć odstąpienie od umowy ze zbywcą. W tym celu należy zwrócić się do leasingodawcy z konkretnym żądaniem, bowiem w/w uprawienie należy do niego.

Niezależnie od zgłaszania usterek do zbywcy (sprzedawcy), warto pozostawać w kontakcie z leasingodawcą, która nadal jest właścicielem auta. Wykonanie uprawnień z tytułu wad auta przez korzystającego nie wpływa na obowiązki wynikające z umowy leasingu (chociażby na konieczność uiszczania rat).