Menu Zamknij

Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie – co to oznacza?

Przed podjęciem decyzji o inicjowaniu postępowania rozwodowego warto skonsultować się z adwokatem w Lublinie. W trakcie porady prawnej należy rozważyć następujące kwestie:

  • czy małżonek ma podstawy do tego, żeby żądać rozwiązania małżeństwa stron z wyłącznej winy drugiego małżonka,
  • jeżeli tak, to czy ma prawo domagać się zasądzenia na siebie alimentów od małżonka;
  • czy strony mają wspólne małoletnie dzieci,
  • jeżeli tak, to co do zasady konieczne jest uregulowanie w toku postępowania sądowego kwestii dot. ich miejsca zamieszkania, alimentów, kontaktów oraz władzy rodzicielskiej.

W trakcie porady prawnej adwokat w Lublinie powinien poinformować Klienta o tym, że właściwy sąd okręgowy może rozwiązać małżeństwo stron bez orzekania o winie w rozkładzie ich pożycia, z winy obojga stron bądź z wyłącznej winy jednego z małżonków.

W sytuacji gdy małżonek decyduje się na złożenie pozwu rozwodowego w którym to domaga się stwierdzenia, że drugi z małżonków ponosi wyłączną winę za rozpad ich małżeństwa, niezbędne staje się zasięgnięcie pomocy adwokata. W celu uzyskania rozstrzygnięcia zgodnie z oczekiwaniami Klienta niezbędne jest złożenie w pozwie licznych wniosków dowodowych. Jeżeli druga ze stron kwestionuje swoją winę, należy ją wykazać w toku postępowania dowodowego. Wykonanie w/w czynności zwykle wymaga wiedzy i doświadczenia. Adwokat powinien jednocześnie poinstruować Klienta jakiego rodzaju dowody należy przedłożyć w sądzie.

Formułując żądanie o rozwiązanie małżeństwa stron z wyłącznej winy jednego z małżonków, można domagać się jednocześnie zasądzenia na swoją rzecz alimentów.

Jakie są przesłanki do zasądzenia alimentów na rzecz drugiego małżonka?

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego, może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Z kolei małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może żądać zasądzenia na swoją rzecz alimentów jeżeli znajduje się on w niedostatku.

W toku postępowania sądowego należy skupić się na dowodzeniu tego co jest sporne pomiędzy stronami. Dlatego też w pierwszej kolejności należy uzgodnić z Klientem treść żądań które zostaną zgłoszone w pozwie rozwodowym, a następnie powołać w tym celu dowody za pomocą których wykazuje się dane fakty.

Więcej można przeczytać poniżej:

https://adwokat-budzinska.pl/adwokat-rodzinny-i-prawo-rodzinne-lublin/
https://adwokat-budzinska.pl/adwokat-od-rozwodow-lublin/