Menu Zamknij

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Jednym ze środków karnych jest zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju. Kodeks karny przewiduje możliwość uznania go za wykonany po upływie połowy okresu, na który został orzeczony. Aby móc skorzystać z powyższego dobrodziejstwa skazany powinien przestrzegać porządku prawnego, zaś środek karny musi być stosowany wobec niego co najmniej rok.

Osoba, która została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, nie może ubiegać się o tzw. skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W sytuacji orzeczenia przez sąd w/w zakazu w związku ze skazaniem za przestępstwo stypizowane w przepisie art. 178a § 1 k.k. (prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym), złożony wniosek nie zostanie uwzględniony.

Skazany może jednak skorzystać z możliwości ubiegania się o dalsze wykonywanie tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio, przez okres co najmniej 10 lat, zaś postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może przychylić się do złożonego wniosku. W/w terminy nie mają zastosowania do skazań prawomocnych przed 18 maja 2015 r. – wówczas zakaz musi być stosowany przez co najmniej osiemnaście miesięcy, niezależnie od czasu na jaki go orzeczono.

Skazany musi liczyć się z kosztami założenia blokady alkoholowej, które oscylują w granicach pięciu tysięcy złotych. W sytuacji naruszenia przez niego porządku prawnego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w/w postaci.

Należy pamiętać o złożeniu wniosku do właściwego sądu. Wydane postanowienia są zaskarżalne, przysługuje na nie zażalenie.