Menu Zamknij

Opieka nad dziećmi po rozwodzie – jak adwokat może pomóc?

W sytuacji noszenia się z zamiarem zainicjowania postępowania sądowego bądź wystąpienia problemu natury prawnej który można rozwiązać pozasądowo, warto jest zasięgnąć porady adwokata w Lublinie

Adwokat w Lublinie może pomóc rodzicowi w podjęciu decyzji o tym czy warto inicjować postępowanie przed sądem, wyjaśnić na czym owe polega oraz poinformować go o tym jak przebiega i jak długo może trwać. Celowe jest również uświadomienie Klienta o tym czy ma on realne szanse na osiągnięcie rezultatu zgodnego z jego oczekiwaniami. Finalnie, w sytuacji udzielenia adwokatowi pełnomocnictwa, w/w może złożyć wniosek/pozew w imieniu Klienta oraz reprezentować go w sądzie, tj. uczestniczyć w rozprawach, składać wnioski dowodowe, czuwać nad przebiegiem postępowania.

Gdy kwestie dot. małoletnich dzieci stron zostały uregulowane w wyroku rozwiązującym małżeństwo stron, każdy z rodziców może żądać zmiany w/w rozstrzygnięć inicjując postępowanie przed właściwym sądem rejonowym. Dotyczy to miejsca zamieszkania dziecka, alimentów, kontaktów oraz władzy rodzicielskiej. Ma to miejsce w sytuacji zmiany okoliczności, np. wówczas gdy jeden z rodziców zaniedbuje obowiązki wobec dziecka czy też byli małżonkowie nie mogą się porozumieć w zakresie istotnych kwestii dot. małoletniego.

Rodzice którzy nie zdecydowali się na zawarcie związku małżeńskiego również mogą uregulować w/w kwestie na drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem rejonowym.

Adwokat w Lublinie w ramach porady prawnej powinien poinformować Klienta o tym jakie dokumenty należy przygotować celem dołączenia ich do pisma inicjującego postępowanie w sprawie. Dodatkowo niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków dowodowych które to pomogą rodzicowi w osiągnięciu oczekiwanego rezultatu.

W sytuacji gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w zakresie kontaktów nad małoletnim dzieckiem, mogą je uregulować sądownie (nawet wówczas kiedy na zgodny wniosek stron sąd rozwodowy nie orzekał o powyższej kwestii). Podobnie – rodzic może żądać m.in. ograniczenia drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem gdy występują ku temu powody.

Władza rodzicielska sprowadza się głównie do podejmowania decyzji dot. dziecka, przebiegu jego edukacji, sposobu leczenia, wyjazdów zagranicznych itp. Z kolei ustalenie kontaktów ma na celu uregulowanie prawnie tego jak często małoletni spędza czas z jednym z rodziców oraz w jakich okolicznościach. Kontakty mogą odbywać się np. poza miejscem zamieszkania małoletniego bądź w obecności kuratora (gdy istnieją ku temu przesłanki). Dodatkowo, gdy rodzice decydują się na sądowe ustalenie kontaktów z małoletnim, powinni zastanowić się nad tym, żeby uregulować je w sposób szczegółowy, tj. przy uwzględnieniu świąt, wakacji, urodzin dziecka, ferii zimowych.

Adwokat w Lublinie powinien poinformować Klienta o tym jakiego rodzaju żądania można zgłosić przed sądem oraz jakiego rodzaju decyzje sąd może podjąć, zarówno w trakcie postępowania jak i wskutek jego zakończenia.

Więcej można przeczytać poniżej:

https://adwokat-budzinska.pl/opieka-nad-dzieckiem-po-rozwodzie/
https://adwokat-budzinska.pl/ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-w-praktyce/
https://adwokat-budzinska.pl/miejsce-zamieszkania-dziecka-po-rozwodzie/
https://adwokat-budzinska.pl/rozstrzygniecie-o-istotnych-sprawach-dziecka-wybor-szkoly-wakacyjny-wyjazdzagraniczny-bez-zgody-drugiego-rodzica/