Menu Zamknij

Ograniczenia przy wymierzeniu kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania

Zgodnie z treścią przepisu art. 69 § 1 KK sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. 

Nowelą z 20 lutego 2015 r. wprowadzono istotne zmiany w zakresie ograniczeń stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Sąd może zastosować w/w instytucję wyłącznie w sytuacji wymierzenia kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku. Nadto, co istotne, może to uczynić wyłącznie wówczas jeżeli w czasie dopuszczenia się czynu zabronionego sprawca nie był skazany na karę pozbawienia wolności. Przez karę pozbawienia wolności w rozumieniu niniejszego przepisu należy rozumieć nie tylko bezwzględną karę pozbawienia wolności, ale również karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Jeżeli sprawca w chwili popełnienia przestępstwa pozostawał w okresie próby z racji warunkowego zawieszenia wykonania wcześniej orzeczonej kary pozbawienia wolności, sąd nie może ponownie objąć go tą instytucją. 

Rozważając możliwość zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności należy mieć  na względzie również treść przepisu art. 4 § 1 KK, który stanowi, że jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Przed nowelizacją z 20 lutego 2015 r., sąd miał możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, pomimo tego, że sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był skazany na karę pozbawienia wolności. W wyjątkowych sytuacjach w stosunku do sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa był skazany na karę pozbawienia wolności, sąd może orzec karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Niezbędne jest jednak zweryfikowanie momentu, w którym doszło do popełnienia przestępstwa.

Sprawcy przestępstw zwykle niechętnie odnoszą się do kary ograniczenia wolności, wskazując że mniej dolegliwą karą będzie dla nich kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W niektórych sytuacjach wymierzenie kary ograniczenia wolności może uchronić sprawcę przed otrzymaniem wezwania do stawienia się w Zakładzie Karnym, chociażby wówczas kiedy wymierzenie mu kary pozbawienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, nie jest możliwe, czego często nie są oni świadomi. 

Należy mieć również na względzie to, że w sytuacji wymierzenia skazanemu w okresie próby bezwzględnej kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne, sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie pierwszej kary. Nie mają przy tym znaczenia inne okoliczności, sąd musi wydać orzeczenie o wskazanej treści.