Menu Zamknij

O czym warto wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód?

  • Pozew o rozwód może zostać cofnięty, w sytuacji gdy małżonkowie po zainicjowaniu postępowania sądowego zdecydowali się „ratować” małżeństwo, sąd umorzy postępowanie;
  • Gdy małżonkowie przedstawiają wspólne stanowisko zaś jedna ze stron nie może stawić się na rozprawę, bo np. przebywa za granicą, możliwe jest ograniczenie postępowania dowodowego do przesłuchania wyłącznie jednego małżonka;
  • W sytuacji gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, celowe jest złożenie wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań jednego świadka, który wskaże, że wskutek rozwiązania małżeństwa stron nie ucierpi dobro dzieci;
  • W sytuacji gdy małżonek udziela pełnomocnictwa adwokatowi wszelkie pisma sądowe doręczane są pełnomocnikowi na adres prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej, powyższe umożliwia mu monitorowanie sprawy i składanie odpowiednich wniosków;
  • To, że powód nie zna miejsca zamieszkania małżonka, nie oznacza że nie może uzyskać rozwodu. Wówczas procedura trwa nieco dłużej, natomiast przy wsparciu adwokata, po podjęciu odpowiednich kroków procesowych, sąd wyda wyrok w sprawie;
  • Mediacja jest dobrowolna, w każdej chwili małżonek może z niej zrezygnować, nawet jeżeli uprzednio wyraził na nią zgodę;
  • Małżonkowie którzy wraz z małoletnimi dziećmi mają miejsce zamieszkania za granicą mogą poddać pod jurysdykcję sądu polskiego wyłącznie kwestie dot. rozwodu, wówczas sąd nie orzeka o alimentach, władzy rodzicielskiej, kontaktach oraz miejscu zamieszkania dzieci;
  • W sytuacji kiedy w trakcie postępowania rozwodowego sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci, zaś pozwany nie łoży na ich utrzymanie i wychowanie przez kilka miesięcy (przed wydaniem wyroku w sprawie), można złożyć zawiadomienie o podejrzeniu dopuszczenia się przez niego tzw. przestępstwa niealimentacji; (nie trzeba czekać na wydanie przez sąd końcowego rozstrzygnięcia)
  • W sytuacji wniesienia opłaty od pozwu w kwocie 600 zł, po rozwiązaniu małżeństwa stron bez orzekania o winie, sąd z urzędu zwróci powodowi połowę w/w opłaty, tj. 300 zł;
  • Jeżeli strona w toku postępowania sądowego reprezentowana jest przez adwokata, ten redaguje oraz wnosi w jej imieniu pisma procesowe oraz bierze udział w rozprawach.