Menu Zamknij

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien być złożony do odpowiedniego sądu okręgowego. Kwestię właściwości miejscowej oraz jurysdykcji krajowej regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Pismo inicjujące postępowanie w sprawie o rozwód powinno spełniać warunki formalne przewidziane w ustawie oraz być prawidłowo opłacone albo zawierać wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłaty.

Pozew może być złożony w biurze podawczym sądu albo nadany przesyłką pocztową. W imieniu powoda, po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa, pismo inicjujące postępowanie sądowe może wnieść adwokat z Lublina.

Przed złożeniem pozwu o rozwód należy uzyskać odpis skrócony aktu małżeństwa. W tym celu należy złożyć wniosek do urzędu stanu cywilnego, osobiście albo elektronicznie (można to zrobić również przez pełnomocnika). W sytuacji gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, celowe pozostaje dołączenie do pisma również odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci.

Pozew powinien być złożony w dwóch egzemplarzach, jeden jest dla sądu, zaś drugi dla pozwanego.

Gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd będzie rozstrzygał nie tylko o rozwodzie, ale również o kwestiach dot. pociech. Wówczas należy sformułować w piśmie odpowiednie roszczenia dot. kwoty świadczeń alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania oraz kontaktów z dziećmi. Wyjątkowo, w sytuacji gdy dzieci mieszkają na stałe za granicą, możliwe jest poddanie przez małżonków pod jurysdykcję sądu polskiego jedynie kwestii dot. rozwodu.

Dopiero prawidłowo zredagowany pozew uprawnia sąd do nadania sprawie dalszego biegu.