Menu Zamknij

Jak wygląda procedura rozwodowa?

Rozwiązanie małżeństwa stron następuje na mocy orzeczenia sądowego. W tym celu należy złożyć na piśmie tzw. pozew, który musi spełniać wymogi formalne przewidziane prawem oraz być dobrze opłacony. W tym celu warto zasięgnąć porady adwokata z Lublina.

W sytuacji gdy pismo inicjujące postępowanie zostało prawidłowo wniesione, sąd zarządza doręczenie odpisu pozwu pozwanemu. Ewentualnie, w sytuacji gdy powód nie zna adresu pozwanego, zobowiązuje się go do podjęcia próby doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika.

Następnie sąd zobowiązuje pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew, w której ustosunkuje się on do twierdzeń i dowodów zawartych w pozwie, ew. złoży dodatkowe wnioski dowodowe.

Kolejno sąd wyznacza termin rozprawy, na który, w zależności od stanowisk stron i złożonych wniosków dowodowych, wzywa strony i ew. świadków. W pierwszej kolejności sąd przeprowadza tzw. przesłuchanie informacyjne stron. Ma to na celu rozpytanie małżonków. Strony na pierwszym terminie rozprawy mogą zgodzić się na przeprowadzenie ew. mediacji, wówczas sąd kieruje sprawę do mediatora wyznaczając mu termin na przeprowadzenie mediacji a następnie wyznacza kolejną rozprawę. Spotkanie mediacyjne ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska małżonków. Odbywa się w obecności mediatora. Zwykle przedłuża to postępowanie o kilka miesięcy.

W zależności od tego w jaki sposób przebiegła mediacja bądź pierwsza rozprawa, sąd może wyznaczyć jej kolejny termin, na który wezwie świadków a następnie przesłucha małżonków w charakterze stron. To co strony wyjaśniły w trakcie tzw. przesłuchania informacyjnego nabiera mocy dowodowej dopiero po potwierdzeniu wskazanych okoliczności w trakcie przeprowadzania tzw. dowodu z przesłuchania stron.

Jeżeli strony przedstawiają sądowi zgodne stanowisko, sąd może wydać wyrok po przeprowadzeniu wyłącznie jednej rozprawy. Sąd może również odroczyć wydanie wyroku, zwykle czyni to na okres 14 dni. Stawiennictwo stron na ogłoszeniu orzeczenia nie jest obowiązkowe.

W sytuacji kiedy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwiązanie ich małżeństwa np. bez orzekania o winie, zaś jedna ze stron na stałe przebywa za granicą, możliwe jest ograniczenie postępowania dowodowego do odebrania zeznań od jednego z małżonków. Ewentualnie strony mogą złożyć wniosek o przesłuchanie ich „na odległość”, za pośrednictwem internetu.

W celu uzyskania większej ilości informacji warto zasięgnąć porady adwokata od rozwodów z Lublina.