Menu Zamknij

Jak długo czeka się na rozwód w Lublinie?

Rozwiązanie małżeństwa stron następuje na mocy orzeczenia Sądu Okręgowego. To jak długo trwa postępowanie o rozwód uzależnione jest od wielu czynników.

W pierwszej kolejności zważyć należy na to, że pismo inicjujące postępowanie sądowe powinno spełniać wymogi formalne przewidziane w ustawie oraz być prawidłowo opłacone. W sytuacji kiedy pozew nie spełnia warunków wymaganych prawem, postępowanie ulega przedłużeniu, sąd wzywa powoda do uzupełnienia braków pisma. Dopiero prawidłowo zredagowany i wniesiony pozew umocowuje sąd do podjęcia dalszych kroków, tj. doręczenia odpisu pisma pozwanemu. W tym celu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia adwokata z Lublina.

Na przedłużenie postępowania wpływa również złożenie w pozwie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, tj. opłaty. Wówczas sąd przed podjęciem dalszych czynności zobowiązany jest rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym oraz doręczyć stronie postanowienie, które podlega zaskarżeniu.

W sytuacji kiedy powód nie zna aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego, postępowanie znacznie się przedłuża. Wówczas sąd zobowiązuje powoda do doręczenia odpisu pozwu za pośrednictwem komornika, dopiero podjęcie przez niego w/w czynności (nieskutecznej), stanowi podstawę do ustanowienia przez sąd tzw. kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. W praktyce zajmuje to kilka miesięcy.

Oczywiście to jak długo trwa postępowanie rozwodowe uzależnione jest również od tego jaki sędzia zostanie przydzielony do jej rozpoznania. Sędziowie prowadzą wiele postępowań, tym samym wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy uzależnione jest od tego kiedy mogą rozpoznać daną sprawę.

Końcowo podkreślić należy, że to jak długo trwa postępowanie rozwodowe uzależnione jest również od tego czy strony przedstawiają przed sądem zgodne stanowisko, tj. np. wnoszą o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie. W sytuacji kiedy małżonkowie nie zgadzają się co do winy w rozkładzie pożycia, kwestii dot. kwoty alimentów na małoletnie dzieci czy też władzy rodzicielskiej nad nimi, sąd zwykle przeprowadza obszerne postępowanie dowodowe. Na kolejny termin rozprawy zwykle czeka się w Lublinie kilka miesięcy.

Na to jak szybko uprawomocni się wyrok w sprawie rozwodowej wpływa również to czy druga strona składa od wydanego wyroku środek zaskarżenia. Na rozpoznanie apelacji czeka się od kilku do kilkunastu miesięcy.

Zgłoś się do nas aby uzyskać więcej informacji od adwokata od rozwodów w Lublinie.