Menu Zamknij

Jak długo czeka się na rozwód w Lublinie?

Rozwiązanie małżeństwa stron następuje na mocy orzeczenia Sądu Okręgowego. To jak długo trwa postępowanie o rozwód uzależnione jest od wielu czynników.

W pierwszej kolejności zważyć należy na to, że pismo inicjujące postępowanie sądowe powinno spełniać wymogi formalne przewidziane w ustawie oraz być prawidłowo opłacone. W sytuacji kiedy pozew nie spełnia warunków wymaganych prawem, postępowanie ulega przedłużeniu, sąd wzywa powoda do uzupełnienia braków pisma. Dopiero prawidłowo zredagowany i wniesiony pozew umocowuje sąd do podjęcia dalszych kroków, tj. doręczenia odpisu pisma pozwanemu. W tym celu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia adwokata z Lublina.

Na przedłużenie postępowania wpływa również złożenie w pozwie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, tj. opłaty. Wówczas sąd przed podjęciem dalszych czynności zobowiązany jest rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym oraz doręczyć stronie postanowienie, które podlega zaskarżeniu.

W sytuacji kiedy powód nie zna aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego, postępowanie znacznie się przedłuża. Wówczas sąd zobowiązuje powoda do doręczenia odpisu pozwu za pośrednictwem komornika, dopiero podjęcie przez niego w/w czynności (nieskutecznej), stanowi podstawę do ustanowienia przez sąd tzw. kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. W praktyce zajmuje to kilka miesięcy.

Oczywiście to jak długo trwa postępowanie rozwodowe uzależnione jest również od tego jaki sędzia zostanie przydzielony do jej rozpoznania. Sędziowie prowadzą wiele postępowań, tym samym wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy uzależnione jest od tego kiedy mogą rozpoznać daną sprawę.

Końcowo podkreślić należy, że to jak długo trwa postępowanie rozwodowe uzależnione jest również od tego czy strony przedstawiają przed sądem zgodne stanowisko, tj. np. wnoszą o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie. W sytuacji kiedy małżonkowie nie zgadzają się co do winy w rozkładzie pożycia, kwestii dot. kwoty alimentów na małoletnie dzieci czy też władzy rodzicielskiej nad nimi, sąd zwykle przeprowadza obszerne postępowanie dowodowe. Na kolejny termin rozprawy zwykle czeka się w Lublinie kilka miesięcy.

Na to jak szybko uprawomocni się wyrok w sprawie rozwodowej wpływa również to czy druga strona składa od wydanego wyroku środek zaskarżenia. Na rozpoznanie apelacji czeka się od kilku do kilkunastu miesięcy.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód powinien być złożony do odpowiedniego sądu okręgowego. Kwestię właściwości miejscowej oraz jurysdykcji krajowej regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Pismo inicjujące postępowanie w sprawie o rozwód powinno spełniać warunki formalne przewidziane w ustawie oraz być prawidłowo opłacone albo zawierać wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłaty.

Pozew może być złożony w biurze podawczym sądu albo nadany przesyłką pocztową. W imieniu powoda, po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa, pismo inicjujące postępowanie sądowe może wnieść adwokat z Lublina.

Przed złożeniem pozwu o rozwód należy uzyskać odpis skrócony aktu małżeństwa. W tym celu należy złożyć wniosek do urzędu stanu cywilnego, osobiście albo elektronicznie (można to zrobić również przez pełnomocnika). W sytuacji gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, celowe pozostaje dołączenie do pisma również odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci.

Pozew powinien być złożony w dwóch egzemplarzach, jeden jest dla sądu, zaś drugi dla pozwanego.

Gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd będzie rozstrzygał nie tylko o rozwodzie, ale również o kwestiach dot. pociech. Wówczas należy sformułować w piśmie odpowiednie roszczenia dot. kwoty świadczeń alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania oraz kontaktów z dziećmi. Wyjątkowo, w sytuacji gdy dzieci mieszkają na stałe za granicą, możliwe jest poddanie przez małżonków pod jurysdykcję sądu polskiego jedynie kwestii dot. rozwodu.

Dopiero prawidłowo zredagowany pozew uprawnia sąd do nadania sprawie dalszego biegu.

Jak wygląda procedura rozwodowa?

Rozwiązanie małżeństwa stron następuje na mocy orzeczenia sądowego. W tym celu należy złożyć na piśmie tzw. pozew, który musi spełniać wymogi formalne przewidziane prawem oraz być dobrze opłacony. W tym celu warto zasięgnąć porady adwokata z Lublina.

W sytuacji gdy pismo inicjujące postępowanie zostało prawidłowo wniesione, sąd zarządza doręczenie odpisu pozwu pozwanemu. Ewentualnie, w sytuacji gdy powód nie zna adresu pozwanego, zobowiązuje się go do podjęcia próby doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika.

Następnie sąd zobowiązuje pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew, w której ustosunkuje się on do twierdzeń i dowodów zawartych w pozwie, ew. złoży dodatkowe wnioski dowodowe.

Kolejno sąd wyznacza termin rozprawy, na który, w zależności od stanowisk stron i złożonych wniosków dowodowych, wzywa strony i ew. świadków. W pierwszej kolejności sąd przeprowadza tzw. przesłuchanie informacyjne stron. Ma to na celu rozpytanie małżonków. Strony na pierwszym terminie rozprawy mogą zgodzić się na przeprowadzenie ew. mediacji, wówczas sąd kieruje sprawę do mediatora wyznaczając mu termin na przeprowadzenie mediacji a następnie wyznacza kolejną rozprawę. Spotkanie mediacyjne ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska małżonków. Odbywa się w obecności mediatora. Zwykle przedłuża to postępowanie o kilka miesięcy.

W zależności od tego w jaki sposób przebiegła mediacja bądź pierwsza rozprawa, sąd może wyznaczyć jej kolejny termin, na który wezwie świadków a następnie przesłucha małżonków w charakterze stron. To co strony wyjaśniły w trakcie tzw. przesłuchania informacyjnego nabiera mocy dowodowej dopiero po potwierdzeniu wskazanych okoliczności w trakcie przeprowadzania tzw. dowodu z przesłuchania stron.

Jeżeli strony przedstawiają sądowi zgodne stanowisko, sąd może wydać wyrok po przeprowadzeniu wyłącznie jednej rozprawy. Sąd może również odroczyć wydanie wyroku, zwykle czyni to na okres 14 dni. Stawiennictwo stron na ogłoszeniu orzeczenia nie jest obowiązkowe.

W sytuacji kiedy małżonkowie zgodnie wnoszą o rozwiązanie ich małżeństwa np. bez orzekania o winie, zaś jedna ze stron na stałe przebywa za granicą, możliwe jest ograniczenie postępowania dowodowego do odebrania zeznań od jednego z małżonków. Ewentualnie strony mogą złożyć wniosek o przesłuchanie ich „na odległość”, za pośrednictwem internetu.

W celu uzyskania większej ilości informacji warto zasięgnąć porady adwokata z Lublina.

O czym warto wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód może zostać cofnięty, w sytuacji gdy małżonkowie po zainicjowaniu postępowania sądowego zdecydowali się „ratować” małżeństwo, sąd umorzy postępowanie;

Gdy małżonkowie przedstawiają wspólne stanowisko zaś jedna ze stron nie może stawić się na rozprawę, bo np. przebywa za granicą, możliwe jest ograniczenie postępowania dowodowego do przesłuchania wyłącznie jednego małżonka;

W sytuacji gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, celowe jest złożenie wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań jednego świadka, który wskaże, że wskutek rozwiązania małżeństwa stron nie ucierpi dobro dzieci;

W sytuacji gdy małżonek udziela pełnomocnictwa adwokatowi wszelkie pisma sądowe doręczane są pełnomocnikowi na adres prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej, powyższe umożliwia mu monitorowanie sprawy i składanie odpowiednich wniosków;

To, że powód nie zna miejsca zamieszkania małżonka, nie oznacza że nie może uzyskać rozwodu. Wówczas procedura trwa nieco dłużej, natomiast przy wsparciu adwokata, po podjęciu odpowiednich kroków procesowych, sąd wyda wyrok w sprawie;

Mediacja jest dobrowolna, w każdej chwili małżonek może z niej zrezygnować, nawet jeżeli uprzednio wyraził na nią zgodę;

Małżonkowie którzy wraz z małoletnimi dziećmi mają miejsce zamieszkania za granicą mogą poddać pod jurysdykcję sądu polskiego wyłącznie kwestie dot. rozwodu, wówczas sąd nie orzeka o alimentach, władzy rodzicielskiej, kontaktach oraz miejscu zamieszkania dzieci;

W sytuacji kiedy w trakcie postępowania rozwodowego sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci, zaś pozwany nie łoży na ich utrzymanie i wychowanie przez kilka miesięcy (przed wydaniem wyroku w sprawie), można złożyć zawiadomienie o podejrzeniu dopuszczenia się przez niego tzw. przestępstwa niealimentacji; (nie trzeba czekać na wydanie przez sąd końcowego rozstrzygnięcia)

W sytuacji wniesienia opłaty od pozwu w kwocie 600 zł, po rozwiązaniu małżeństwa stron bez orzekania o winie, sąd z urzędu zwróci powodowi połowę w/w opłaty, tj. 300 zł;

Jeżeli strona w toku postępowania sądowego reprezentowana jest przez adwokata, ten redaguje oraz wnosi w jej imieniu pisma procesowe oraz bierze udział w rozprawach.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie?

Każdy może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Pojęcia miejsca zamieszkania nie należy mylić z zameldowaniem (definicja z zakresu prawa administracyjnego). W wyroku rozwiązującym małżeństwo stron sąd co do zasady orzeka również o kwestiach dotyczących małoletnich dzieci, w tym m.in. o jego miejscu zamieszkania. Jest nim miejsce jednego z rodziców.

To, że sąd w wyroku rozwiązującym małżeństwo stron orzekł o miejscu zamieszkania małoletniego dziecka, nie oznacza że w/w stan rzeczy będzie trwał do uzyskania przez nie pełnoletności. W sytuacji kiedy nastąpiła istotna zmiana okoliczności, np. dziecko chce mieszkać z drugim z rodziców, można zainicjować postępowanie o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie kwestii dot. miejsca zamieszkania małoletniego dziecka. W/w wniosek składa się do właściwego sądu rejonowego.

W sytuacji kiedy jeden z rodziców nie zgadza się na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, celowe pozostaje przeprowadzenie postępowania dowodowego, w którym sąd zweryfikuje m.in. wydolność wychowawczą byłych małżonków, ich warunki lokalowe. Co do zasady wywoływana jest również opinia zespołu specjalistów, którzy po przeprowadzeniu badania, opracują pismo w którym wskażą czy żądanie wywiedzione przez jednego z rodziców jest zasadne.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w praktyce

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie następuje jedynie wówczas gdy rodzic zaniedbuje obowiązki wobec dziecka. W sytuacji gdy rodzice żyją w rozłączeniu i nie są w stanie porozumieć się w kwestiach dotyczących istotnych spraw małoletniego, sąd również może ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców.

Przez pojęcie „istotnych kwestii” należy rozumieć głównie wybór placówki szkolnej, sposobu leczenia czy też wyrażenie zgody na dłuższe wyjazdy zagraniczne małoletniego, np. trwające dłużej niż dwa tygodnie.

Władza rodzicielska może być ograniczona na wiele sposobów, dlatego warto zadbać o to, żeby wniosek został prawidłowo zredagowany. Orzeczenie ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących dziecka właściwie nie niesie żadnych ograniczeń w praktyce. Z kolei ograniczenie władzy rodzicielskiej do prawa dowiadywania się o istotnych sprawach dziecka w praktyce pozbawia go możliwości decydowania o czymkolwiek, co jest niemal równoznaczne z pozbawieniem go praw rodzicielskich.

Jeżeli rzeczywiście celowe pozostaje ograniczenie władzy rodzicielskiej, np. ojcu dziecka, należy sformułować wniosek w taki sposób, żeby wpływał on na decyzyjność jednego z rodziców.

W celu prawidłowego zredagowania wniosku warto skorzystać z porady adwokata z Lublina. Gdy ojciec dziecka, które ma miejsce zamieszkania z matką, obawia się że po ograniczeniu mu władzy rodzicielskiej, małoletni może zostać „wywieziony” za granicę, celowe jest wówczas ograniczenie mu władzy rodzicielskiej m.in. do wyrażania zgody na wyjazdy zagraniczne dziecka trwające dłużej niż dwa tygodnie.

Prawidłowe sformułowanie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinno nastąpić po przeprowadzeniu rozmowy z mocodawcą oraz, co najważniejsze – rozważeniu dobra dziecka. Orzeczenie w zakresie władzy rodzicielskiej może być zmienione wskutek zaistnienia nowych, istotnych okoliczności. Wówczas wniosek składa się do właściwego sądu rejonowego.