Menu Zamknij

Alimenty na dziecko które ukończyło 18 lat

W sytuacji uzyskania przez dziecko pełnoletności obowiązek zobowiązanego do łożenia alimentów nie wygasa z mocy prawa. Rodzic nadal musi płacić alimenty na rzecz córki/syna, aż do momentu gdy dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie.

Małoletnie dziecko nie występuje samodzielnie w toku postępowania alimentacyjnego, co do zasady jest reprezentowane przez drugiego z rodziców. Wówczas sąd orzeka, że świadczenie alimentacyjne jest płatne do rąk matki/ojca. W sytuacji gdy dziecko osiąga pełnoletność kwoty zasądzone przez sąd powinny być przekazywane bezpośrednio uprawnionemu, nie zaś jego przedstawicielowi.

Dziecko które ukończyło 18 lat nadal może żądać podwyższenia alimentów, jednak wówczas występuje już w swoim imieniu. Podobnie – rodzic który zamierza wystąpić z powództwem o obniżenie wysokości świadczenia alimentacyjnego, powinien pozwać bezpośrednio syna/córkę.

Każda sprawa rozpatrywana jest przez sąd indywidualnie. Jeżeli zobowiązany uważa, że jego dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie, ew. nie dokłada starań do tego, żeby podjąć kroki w tym kierunku, np. nie podejmuje studiów ani pracy, wówczas może wystąpić z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

W trakcie postępowania sąd będzie weryfikować w jakiej sytuacji znajduje się dziecko i czy nadal rodzic powinien łożyć na nie alimenty. Jeżeli uprawniony podjął wymagający kierunek studiów, dokłada wszelkich starań żeby ukończyć je w przewidzianym terminie, nie jest w stanie jednocześnie świadczyć pracy, powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego może okazać się niezasadne, przedwczesne. Przy czym – rozważenia wymaga również sytuacja zobowiązanego. Jeżeli rodzic zachorował, stracił prace, jego sytuacja znacznie się pogorszyła, należy wykazać ten fakt przed sądem.

Zobowiązany do dostarczania środków dziecku nie jest ustawowo zwolniony od wnoszenia opłat sądowych, tj. chociażby opłaty od pozwu. W/w prawo przysługuje wyłącznie uprawnionemu. Jeżeli rodzic nie jest w stanie uiścić opłaty od pozwu, powinien razem z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych w części albo w całości. Wówczas sąd podejmuje w tym przedmiocie decyzję która przybiera postać postanowienia. W/w orzeczenie doręczane jest zainteresowanemu który ma prawo je zaskarżyć.

Przed podjęciem kroków prawnych warto skonsultować się z adwokatem, który po wysłuchaniu konkretnego stanu faktycznego, wskaże czy inicjowanie postępowania sądowego leży w interesie klienta. Warto również rozważyć jakiego rodzaju powództwo może zostać przez sąd uwzględnione, celowe może się okazać bowiem zainicjowanie postępowania mającego na celu obniżenie świadczenia alimentacyjnego, nie zaś jego uchylenie w całości.